ترجمه‌ی فارسی پیام کارزار زنان، مقابل سفارت آمریکا در بروکسل

ارائه توسط مهسا روژان

روی سخن ما با شما مردمی است که در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ با ما متحد هستید.

در چهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری در ایران، ما زنان کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی اینجا هستیم که با صدایی رسا بگوییم ما مخالف تحریم، جنگ و تجاوز نظامی به کشورهای جهان ازجمله ایران هستیم و جنگ‌طلبی ترامپ و دارو دسته‌ی فاشیست‌اش را تحت لوای حمایت از مردم و زنان ایران، دروغ بزرگی می‌دانیم. ترامپ و رژیم‌اش خود زن‌ستیز و ضد توده‌های مردم در ایران و سراسر جهان هستند.

امروزه افغانستان، عراق و کل خاورمیانه، درنتیجه‌ی تجاوز و اشغال نظامی آمریکا و متحدین‌اش و هم‌چنین سازمان‌دهی جنگ‌های نیابتی ازیک‌طرف و از طرف دیگر انواع و اقسام رژیم‌های بنیادگرا و زن‌ستیز به زندانی برای اسارت زنان، بدل شده است.

این واقعیات نشان می‌دهد که جنبش رهایی زنان در ایران نمی‌تواند و نباید، نه به امپریالیست‌های مردسالار ـ که ستم بر زن بخش لاینفک از سیستم ستم و استثمارشان در سراسر جهان است ـ و نه به نیروهای رنگارنگ مرتجع داخلی که تا مغز استخوان پدر/مردسالار هستند، چشم امیدی ببندد. این دو رکن اساسی و پایه‌ای یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین خطوط تمایز فعالین و تشکلات انقلابی زنان است که می‌خواهند برای به دست آوردن آزادی و برابری در تغییر جامعه دخالت آگاهانه کنند.

امپریالیست‌های آمریکایی تحت این عنوان که بمب هسته‌ای ایران برای جهان خطرناک است درصدد به راه انداختن جنگی هستند که جان میلیون‌ها انسان در منطقه را در معرض کشت و کشتار و قحطی و بیماری و... قرار می‌دهد؛ و زندگی زنان در عراق و افغانستان در نتیجه‌ی تجاوز نظامی و اشغال این کشورها نشان می‌دهد که قربانیان اصلی این جنگ‌ها زنان هستند. امپریالیست‌های آمریکایی، مسلماً و به‌هیچ‌وجه مسئله‌شان این نبوده و نیست که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال، زندگی زنان را با حجاب اجباری و فرودستی مطلق بمباران کرده است. به مدت ۴۰ سال است که این رژیم سفره‌های نیمه‌خالیِ کارگران و زحمت‌کشان را مورد بمباران قرار داده است. آن‌ها کاری ندارند که در طول ۴۰ سال این رژیم با تثبیت و ترویج فرهنگ پدر/مردسالار، سنت‌های ارتجاعی و خرافات، ذهنیت کل جامعه را بمباران کرده است.

دولت‌ها و نیروهای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و رژیم فاشیست و نژادپرست در آمریکا و نیروهای دست راستی و بنیادگرایان مسیحی در غرب دو روی یک سکه هستند. مسلمان‌ستیزی ترامپ و همه‌ی نژادپرستان همان‌قدر فاشیستی است که یهودی‌ستیزی در دوران هیتلر بود.

در شرایط کنونی ایران، با همبستگی مبارزاتی در بین مردم است که می‌توان راه را برای هرگونه فرصت‌طلبی، جنگ احتمالی علیه ایران توسط امپریالیست‌های آمریکایی و مصادره‌ی مبارزات زنان و مردم ایران، بست. چراکه حلقه‌های مبارزات مردم ازهم‌گسیخته و بی‌ارتباط نیست. ادامه‌ی مبارزات کارگران، معلمان دانشجویان، ملیت‌ها، زنان و... علیه رژیم جمهوری اسلامی می‌باید آن‌چنان به هم بپیوندد که هیچ قدرتی یارای ایستاده‌گی در مقابل آن را نیابد.

به همین دلیل در بحبوحه‌ی سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ی قدرت‌های جهانی و در رأس آن رژیم فاشیستی ترامپ ما نه در پی «آشتی ملی» با رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی هستیم و نه چشم به «مراحم» نیروهای امپریالیستی داریم؛ چون تضاد منافع این دو نیروی ارتجاعی هیچ ربطی به منافع زنان و اکثریت توده‌های مردم ندارد. این تضادها بر سر منافع ارتجاعی طرفین است. این آشتی‌ها و همدستی‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌ها برای استقرار و تقویت نظم جهنمی سرمایه است. نظمی که روزانه میلیون‌ها انسان را به کام مرگ می‌برد. نظمی که باعث آواره‌گی ۶۵ میلیون انسان شده است. نظمی که در آن میلیون‌ها کودک به‌جای مدرسه رفتن در میدان‌های جنگ تکه‌پاره می‌شوند. نظمی که در هر ثانیه و دقیقه آن یا زنی می‌میرد، یا زنی توسط خشونت مردسالارانه به قتل می‌رسد، نظمی که محصولش زنانه شدن فقر، زنانه شدن ایدز، زنانه شدن گرسنگی و زنانه شدن مرگ است. این دو نیروی ارتجاعی برای سرکوب زنان ایران با یکدگر متحد هستند.

پس می‌رویم تا همراه با شما زنان و مردان مبارز و با جلب حمایت و همبستگی بیشتر مردم و نیروهای مترقی در سراسر جهان و در پیوند با مبارزات زنان و توده‌های جان به لب رسیده در ایران، در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست‌اش، مبارزه را ادامه دهیم.

ما این جا هستیم که بگوییم که همراه با فعالین و تشکلات رادیکال زنان، سازمان‌ها و احزاب مبارز و انقلابی، نیروهای ضد نژادپرستی و همه‌ی انسان‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان، اجازه نخواهیم داد به نام ما جنگ خانمان‌سوز دیگری را بر مردم ایران تحمیل کنید.

ما اینجا هستیم تا اعلام کنیم مصمم هستیم مبارزات‌مان را در جهت ساختن جهانی ادامه دهیم که در آن هیچ زنی مورد ستم واقع نشود. جهانی که در آن نه به‌زور، حجاب بر سر زنی کنند و نه به خاطر فقر و گرسنگی زنی را مجبور به تن‌فروشی ‌کنند. جهانی عاری از خشونت مردسالاری سرمایه‌داری، جهانی که هیچ انسانی در آن گرسنه نیست. جهانی که انسان‌ها به‌اندازه کار و نیازشان از آن بهره می‌برند. جهانی که دیگر خبری از یک قشر نازک انگل که دسترنج میلیون‌ها انسان را تصاحب می‌کنند، نیست. جهانی که ستم و استثمار از آن رخت بربسته است.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!

نه به هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران و جهان!

نه به نام ما!

اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ‌کس نیست!

زنده‌باد همبستگی جهانی مردم!

۸ مارس ۲۰۱۹

نشریه هشت مارس شماره ۴۷

خرداد ۱۳۹۸/ ژوئن ۲۰۱۹