برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!

قرار است روز ۱۲ مرداد دستگیر شدگان مبارزات کارگری؛ فعالین و حمایت کنندگان کارگری که برخی شان فعالین دانشجویی نیز هستند پس از مدت ها بلاتکلیفی در زندان های قرون وسطایی جمهوری اسلامی محاکمه شوند.

«اتهام» آن ها “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام”، “توهین به مقام رهبری”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی”، و “اخلال در نظم عمومی” و برخی دیگر بوده است.

در تمام ۴۰ سال حاکمیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هر گونه صدای مخالفت مردم و کارگران، زنان، دانشجویان و زحمتکشان همواره مهر اقدام علیه امنیت ملی خورده است چه رسد به شرایط امروز که رژیم در بحران مشروعیت داخلی و تنش خارجی با دولت های امپریالیستی به سر می برد و زبانه های نفرت مردم از رژیم هر روز ابعاد گسترده تری می گیرد. خون از چنگال های گندیده جمهوری اسلامی چکه می کند و قرار است سرکوب وحشیانه ستم دیدگان و استثمار شدگان جامعه درسی باشد برای کل مردم و زحمتکشان.

اما مقاومت و اعتراضات شجاعانه کارگران، فعالین و حمایت کنندگان کارگری در زندان ها برخلاف شکنجه روحی و جسمی وحشیانه این زندانیان، توهین، تهدید و تحقیر آن ها و خانواده هایشان از سوی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی، بسیار قابل ستایش و دفاع است. درود بر زنان و مردان شجاعی که تاکنون تن به سازش نداده اند و خستگی ناپذیر به مقاومت و اعتراض خود به هر شکلی حتا در زندان ادامه می دهند.

در این میان اما حضور زنان مبارز و شجاع که برخی دانشجو نیز هستند بسیار پر رنگ است. زنانی که نرم ها و قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی را با وجود سرکوب سیستماتیکی که علیه شان بوده است می شکنند، در خیابان ها اعتراض می کنند و فریاد سر می دهند، در صف اول حمایت از حقوق زحمت کشان اند و از دستگیری و زندان ابایی نداشته اند. زنانی که با وجود قوانین و نیروی ویژه سرکوب جمهوری اسلامی که قرار بوده به زور حجاب را بر تن شان کند، خانه نشین و مطیع شان کند بسیار جسور و بی پروا بر طبل رسوایی این رژیم می کوبند، نه تنها حجاب بر می دارند بلکه در صف اول دیگر مبارزات نیز می شورند و می شورانند. زنانی که در زندان ها نیز با تحقیر سیستماتیک و توهین و تهدید بسیار بیشتر روبرو هستند. می دانند و با گوشت و پوست خود لمس کرده اند که زن بودن، مبارز بودن، و رویارویی با قساوت های وحشیانه و افسار گسیخته نظام جمهوری اسلامی تبعات سنگین تری را خواهد داشت. اما به مبارزه ادامه می دهند.

در این شرایط بحرانی جلادان رژیم خود را برای یک تصفیه حساب دیگر با زندانیان سیاسی آماده می کنند تا محاکمه کارگران و فعالین کارگری و مبارز، محاکمه و تنبیه کل زحمت کشان و مردم شود. خود را آماده می کنند تا زمینه چینی اعدام و خودکشی شدن زندانیان سیاسی را رقم زنند.

سکوت ذره ای جایز نیست. سکوت ما مرگ ماست و اگر سکوت کنیم باخته ایم. گویی پشت مان را به کسانی که جان دادند و تن به سازش ندادند کرده ایم! گویی شکنجه و کشتار و تحقیر جوانان مان را، فقر و فلاکت کودکان و زحمت کشان مان را، سرکوب، بردگی و فرودستی زنان مان را چشم پوشی کرده ایم! انسانیت مان در بند شده است! سنگ شده ایم!

ما اما مبارزه می کنیم که باشیم. تن نمی دهیم چون سزاوار خفت نیستیم. صدای تمام زندانیان مبارز با نظام زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی می شویم! ما نیز می شوریم و می شورانیم! این کمترین کاری است که می کنیم! و تا سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، تا آزادی زحمت کشان و مبارزان مان، تا آزادی همه زندانیان سیاسی، و تا رهایی انسانیت مان از بند زنجیرهای بردگی این رژیم از پای نمی نشینیم!

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

۳۱ جولای ۲۰