منشور سازمان زنان هشت مارس (ایرانی- افغانستانی)

هر جا که ستم هست، مقاومت هم هست!

سازمان زنان هشت مارس با هدف براه انداختن مبارزه متحد و سازمان یافته زنان علیه ستمی که بر آنان روا می شود تشکیل شده است. این تشکل از مبارزات زنان سراسر جهان و مبارزات زنان ایران بویژه مبارزات بیست ساله اخیر که ازهشت مارس 1357 آغاز گشته الهام گرفته و برتجارب و سنن انقلابی جنبش جهانی زنان متکی است.

 برگزاری مراسم متحد و سراسری هشت مارس 1998 حول شعار پیش بسوی وحدت رزمنده زنان در خارج از کشور سر آغاز فعالیتهای این تشکل بوده است. این تشکل حاصل تلاشها و تجارب مبارزاتی پس از آن است.

سازمان زنان هشت مارس، سازمان زنان افغانستانی و ایرانی است که علیه جمهوری اسلامی ایران و مرتجعین طالبان در افغانستان مبارزه می کند.

سازمان زنان هشت مارس یک تشکل دمکراتیک، توده ای ومستقل است که علیه دول ارتجاعی وامپریالیستی که  مردسالاری از ارکان آن است وعلیه اشکال ستم جنسی مبارزه می کند.

تشکل دمکراتیک به این معنا که زنان با تفکرهای گوناگون و بینشهای اجتماعی متفاوت می توانند در آن گرد آیند و در عین حفظ گرایشات خود مبارزه مشترک و سازش ناپذیر علیه ستم بر زن را به پیش برند. در فضای سرزنده و شاداب به برخورد عقاید ونظرات گوناگون بپردازند و این امر را در خدمت پیشبرد قاطعانه تر، آگاهانه تر و وسیعتر مبارزات مشترک خود را قرار دهند.

تشکل توده ای به این معنا که بر منافع اکثریت زنان ستمدیده- بویژه زنان کارگر و زحمتکش- پای می فشارد و برای تحقق آمال و آرزوهای آنان تلاش می کند. و معتقد است که رهائی زنان بدست خود زنان مسیر است و بدون اتکاء به توده های زن و آگاه و متشکل کردنشان آزادی میسر نیست.

تشکل مستقل به این معنا که از کلیه دولتها، نهادها و احزاب دولتی و نهادهای بین المللی وابسته به قدرتهای جهانی مستقل است.

همچنین به این معنا که علیرغم همبستگی با همه سازمانها، احزاب سیاسی و جنبشهائی که علیه ارتجاع و امپریالیسم و هر شکلی از ستم مبارزه می کنند، تشکیلاتی مستقل از همه آنهاست. تشکیلاتی است که با هدف مشخص مبارزه علیه اشکال ستم بر زن بوجود آمده و مستقل از مردان است و جهت گیریها و برنامه های آن توسط اراده جمعی اعضایش تعیین می شود.

از نظر سازمان زنان هشت مارس، مسئله زنان یکی از محورهای اصلی مبارزات دمکراتیک مردم ایران و افغانستان است و بدون حل این مسئله ایجاد جامعه ای که در آن به سلطه طبقات ارتجاعی حاکم و وابستگی به امپریالیسم پایان داده شود و دمکراسی و آزادی به نفع خلقهای ایرانی و افغانستان بویژه به نفع توده های زحمتکش مستقر شود.

از نظر سازمان زنان هشت مارس، جنبش رهائی زنان یک جنبش سیاسی است چرا که با قدرتهای سیاسی ارتجاعی که دژهای مردسالاری و ستم بر زن هستند، روبروست.

مظهر اصلی پدرسالاری و مردسالاری در ایران رژیم، جمهوری اسلامی و در افغانستان طالبان و احزاب رنگارنگ ارتجاعی حاکم بر افغانستان است و این رژیمهای اولین و بزرگترین مانع تحقق خواستهای دمکراتیک زنان هستند.

 زنان بیش از هر قشر دیگری از ادغام دین و دولت زیان می بینند. ادغام دین(که یکی از ستونهای اصلیش انقیاد زنان است) با دولت (که بر پایه اسارت زنان شکل گرفته) ستم بر زنان را تشدید کرده است. مبارزه علیه ستم بر زنان را نمی توان به جدائی دین از دولت محدود کرد اما این خواست از پایه ای ترین و فوری ترین خواستهای زنان ایران  و افغانستان است.

علاوه بر دولتها، سلطه جوئی مرد بر زن در جامعه و در خانواده، رکن دیگر انقیاد زنان است. بنابراین سازمان زنان هشت مارس زنان را به پاره کردن کلیه این زنجیرها فرا می خواند و از طغیان زنان علیه ستمی که از طرف مردان جامعه، خانواده و مردان خانواده بر آنان اعمال می شود حمایت می کند.

سازمان زنان هشت مارس کلیه اشکال  ستم برزن- از عریانترین اشکال ستم تا پوشیده ترین آنها- را بدون قید و شرط افشاء می کند و بدون قید و شرط از کلیه مبرارزات زنان در گوشه و کنارجهان و علیه هر گونه ستمی که بر آنان روا می شود حمایت می کند و تلاش می کند آگاهی خود را از مسئله زنان و تجارب مبارزاتی زنان در سطح جهانی و ملی بالا برد.

سازمان زنان هشت مارس از کلیه مبارزین در بند بویژه زندانیان سیاسی زن دفاع می کند و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی مبارزه می کند.

سازمان زنان هشت مارس علیه کلیه قوانین رسمی، عرفی وشرعی، آداب و سنن و رفتارهای ارتجاعی ضد زن و افکار و فرهنگ مسلط مرد سالارانه در اشکال مذهبی و یا هر شکل دیگری که باشد مبارزه می کند، و به افشاء کلیه تئوریهائی که تحت عناوینی چون نسبیت گرائی فرهنگی، « فمینیسم  اسلامی» و... ستم بر زن را توجیه می کنند، می پردازد.

سازمان زنان هشت مارس از منافع زنان متعلق به ملل ستمدیده و اقلیتهای ملی در ایران(کرد، آذری، بلوچ، عرب، ترکمن و افغانستانی و ارمنی و...). ملیتهای ساکن در افغانستان دفاع می کند و برای اتحاد میان زنان بدور از هر گونه تنگ نظری ملی و گرایشات برتری طلبانه فارس تلاش می کند. بعلاوه از جنبش آزادیخواهی زنان ملل تحت ستم حمایت می کند. و به طرق گوناگون به ارتقاء آگاهی و دامن زدن به مبارزه علیه ستم بر زن در میان کلیه اقشار و طبقات خلقی وملل مختلف می پردازد.

سازمان زنان هشت مارس عمدتا تلاش خود را به بالا بردن آگاهی زنان و بسیج آنان برای طغیان علیه ستمی که در سطوح مختلف، دولت، مرد، خانواده و سنن اجتماعی و .... بر آنا روا می شود، معطوف می کند. اما به ارتقاء سطح آگاهی مردان نیز توجه می کند، و برای گسست آنان از افکار مردسالارانه و همدستی با نظامی که هم حق زنان را پایمال می کند و هم حق مردان را مبارزه می نماید.

سازمان زنان هشت مارس وظیفه فعالیت آگاهگرانه و متشکل کردن نسل جوان مهاجر را که با رفتارهای پدرسالارانه خانواده، و مردسالاری و راسیستی در خارج از خانواده روبرویند، بر دوش خود می بیند و در این راستا ویژگی ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان جوان را مد نظر قرار می دهد و به روحیه شورشگر و مبارزه جویانه آنان متکی می شود.

سازمان زنان هشت مارس با دید گاهها و رفتارهای مردسالارانه حاکم که در احزاب، گروهها و تشکلات مترقی و مردمی نفوذ می کند و منعکس می شود، به مقابله می پردازد و تلاش می کند تا آنها مرز عمیقتر و روشنتری با فرهنگ و ارزشهای کهنه بکشند.

سازمان زنان هشت مارس از مبارزات اقشار و طبقات گوناگون مردم علیه ستم طبقاتی، ملی و مذهبی حمایت می کند و مظالم و بیداگریهائی که در جهان علیه توده های مردم رخ می دهد را محکوم می کند و نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهد.

سازمان زنان هشت مارس از مبارزات کلیه احزاب، نیروهای مترقی و انقلابی و تشکلات دمکراتیک علیه مرد سالاری و هر شکلی از ستم واستثمار حمایت می کند وبرای جلب حمایت مادی و معنوی آنها از مبارزات خود تلاش می کند.

سازمان زنان هشت مارس خود را بخشی از جنبش جهانی زنان می داند و برای تحکیم پیوند با جنبش انقلابی و دمکراتیک زنان و سایر جنبشهای انقلابی و دمکراتیک در سطح جهان، و حمایت متقابل این مبارزات از یکدیگر تلاش می کند.

سازمان زنان هشت مارس برای اتحاد دمکراتیک انقلابی جنبش زنان در ایران و افغانستان و دستیابی به یک منشور دمکراتیک انقلابی مشترک و غلبه بر ضعف پراکندگی این جنبش و ایجاد سازمانی متحد و سراسری زنان تلاش می کند.

سازمان زنان هشت مارس که در خارج از کشور تاسیس شده است برای تبادل افکار ونظرات با زنان مبارز داخل بی نهایت متلاش می کند، بعلاوه ضمن آموختن از آنان به ارتقاء آگاهی و سازمانیابی زنان داخل کمک خواهد کرد.

سازمان زنان هشت مارس برای برقراری پیوند میان جنبش زنان در خارج از کشور با جنبش زنان داخل کشور تلاش مستمر و پیگیری را به عمل می آورد، و وظیفه خود می داند که با تشکلات و محافل مترقی زنان در داخل کشور همکاری و همبستگی داشته باشد.

سازمان زنان هشت مارس در شرایط ترور و خفقان از روش سازماندهی مخفی استفاده می کند تا بتواند به موجودیت و پیوند خود با توده زنان و برانگیختن آنان به مبارزه ادامه دهد، در عین حال از هر امکان علنی و قانونی بدون آنکه موجودیتش را به خطر افکند و یا موجب سازشکاری با رژیم و یا جناحهائی از آن و یا دادن امتیاز به آنها شود برای فعالیتهای خود استفاده می کند.

سازمان زنان هشت مارس برای دستیابی به اهدافش، خود را به چارچوبه های رسمی و قابل تحمل برای حکام کشورهای مختلف محدود نمی کند و در پی به قدرت رساندن این با آن زن در حکومتهای ارتجاعی نیست.

سازمان زنان هشت مارس برای پیشبرد موثرتر مبارزات زنان در جهت خواستهای زیر مبارزه می کند. هر چند که تحقق این خواستها در کلیت خویش توسط رژیم حاکم در ایران و افغانستان غیر ممکن است اما مبارزه به گرد این مطالبات و شعارها، مبارزات زنان را جهت داده و به ارتقاء آگاهی و وحدت صفوفشان یاری می رساند.

·         جدائی دین از دولت، کوتاه شدن دست مذهب از قانون گذاری و دخالت در زندگی خصوصی کلیه آحاد جامعه بویژه زنان

·         تساوی کامل شهروندان صرفنظر از جنسیت، ملیت، مذهب و سنن، مصونیت آزادیهای فردی از تعرض قانون و مذهب

·         برچیدن کلیه قوای انتظامی و نهادهائی که برای کنترل و سرکوب زنان ایجاد شده اند.

·         آزادی زندانیان سیاسی

·         لغو مجازات اعدام

·         لغو تمام قوانین مدنی و مقرات مبتنی بر شرع و عرف که مستقیم یا غیر مستقیم مبین تبعیض جنسی است.

·         لغو سنگسار و کلیه مجازاتهای اسلامی

·         لغو حجاب اجباری، آزادی زنان در انتخاب پوشش

·         ممنوعیت جدا سازی اجباری زنان ومردان در موسسات و مجامع و اجتماعات، مدارس، دانشگاها، ورزشگاهها، وسائل نقلیه عمومی و معابر لغو کلیه قوانینی که عملکرد اجتماعی زنان را منوط به امضاء یا رضایت شوهر یا پدر می کند.

·         آزادی زن در انتخاب شغل، سفر، ورزش و تحصیل و باز بودن کلیه عرصه های آموزشی و مشاغل و رشته های ورزشی برای زنان

·         آزادی بدون قید و شرط اندیشه و ابراز عقاید، حق تشکل و اعتصاب و تظاهرات، حق نشر افکار از طریق مطبوعات و  رسانه های گروهی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

·         آزادی ایجاد تشکلات زنان برای سازمان دادن مبارزه زنان در راه کسب آزادی و برابری و حمایت از زنان در مقابل هر شکل از ستم جنسی، و برسمیت شناختن آزادی این تشکلات در افشاء و مبارزه علیه هر گونه سنن اجتماعی و مذهبی و قانون و عملکرد دولت که ضد زن هستند.

·         برابری کامل حقوقی میان زن و مرد در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آموزشی و  خانوادگی

·         تامین حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و اداره مایملک خانواده و لغو کلیه قوانینی که زنان را از حق مالکیت بر زمین، خانه و... محروم یا محدود می کنند.

·         دستمزد حقوق و مزایای برابری در مقابل کار مشابه برای زنان و مردان

·         ممنوعیت اعلان جنسیت در مدارک تحصیل و درخواستهای اشتغال

·         حق طلاق برای زنان

·         لغو حق حضانت فرزندان برای پدر- لغو چند همسری وصیغه

·         لغو کلیه ممنو عیتها و محدودیت های قانونی در زمینه معاشرت دختران و پسران

·         آزادی زنان در امر ازدواج و گزینش همسر، ممنوعیت هر نوع ازدواج اجباری، به نقد کشیدن هرگونه معامله گری از قبیل مهریه، جهیزیه و شیربها، زن به زن و غیره در امر ازدواج و برقراری قانون شراکت مساوی در کلیه اموال زوجین، ممنوعیت مداخله طرف سوم در ازدواج و به رسمیت شناختن کلیه حقوق اجتماعی کسانی که خواهان زندگی مشترک بدون ثبت رسمی هستند.

·         ممنوعیت خرید و فروش دختران خردسال تحت لوای سن شرعی ازدواج و قوانین شرعی و مدنی

·         ایجاد مراکز ثبت ازدواج و برسمیت شناختن آن بدون مراسم مذهبی

·         برسمیت شناختن کلیه حقوق فردی و اجتماعی برای زنانی که خارج از ازدواج بچه دار می شوند.

·         برسمیت شناختن حق سقط جنین برای زنان و ایجاد تسهیلات برای آن

·         ایجاد تسهیلات برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته و تامین مخارج آن و آموزش جلوگیری از حاملگی ناخواسته

·         محکوم کردن هر گونه تبعیض و سرکوب علیه همجنسگرایان - مبارزه با مجرم شناخته شدن زنان تن فروش از طرف دولت، ایجاد مشاغل با درآمد مکفی برای آنان و بیمه  و درمان مجانی

·         مقابله با تجارت سکس و فحشای کودکان

·         ممنوعیت ضرب و شتم زنان توسط مردان. مجازات تجاوز جنسی اعم از اینکه متجاوز شوهر زن باشد یا غیر شوهر.

·         تصویب قوانین علیه اذیت و آزار خیابانی زنان

·         تامین مرخصی زایمان با حقوق، تامین تسهیلات معین برای زنان باردار شاغل

·         تامین شرایط کاری سبکتر به هنگام دوران یائسکی

·         ایجاد تسهیلات لازم نظیر مهد کودک و مراکز نگهداری از بچه ها پس از ساعات مدرسه

·         حذف محتوی مردسالارانه از دروس و منابع آموزشی، از برنامه های رادیو و تلویزیون مطبوعات رسمی، مبارزه علیه اشکال مردسالارانه در زبان گفتاری و نوشتاری

·         اختصاص بودجه مخصوص برای اشاعه آثار ادبی و هنری زنان و مطبوعات ویژه زنان که مستقل از ساختار حاکمیت هستند.

·         لغو هر گونه قوانین ارتجاعی و هر نوع ممنوعیت و تبعیض شوونیستی بر زنان پناهنده و مهاجر در ایران مثلا تبعیضاتی که در عرصه آموزش و اشتغال علیه زنان افغانستانی اعمال می شود

·         شعارهای مبارزاتی و مطالبات زنان در خارج از کشور

·         مبارزه علیه راسیسم

·         مبارزه علیه کلیه قوانین نابرابری که خارجی ها بویژه زنان خارجی را هدف قرار داده اند و رفع هر گونه تبعیض به دلایل نژادی، ملی، قومی و فرهنگی و اجتماعی

·         دفاع از حق پناهندگی زنان که به دلیل جنسیت شان تحت تعقیب و تهاجم هستند.

·         حمایت سیاسی و اجتماعی از زنانی که در اثر ستمهای وارده از دست شوهران مستبدشان فرار کرده اند.

·         تلاش برای ایجاد خانه های امن

·         رسمیت نشناختن و عدم اجرای قوانین کشور ایران و افغانستان در مورد زنان مهاجر و تبعیدی ایرانی و افغانستانی در امر ازدواج، طلاق و غیره...

·         دفاع از حق زنانی ک خواهان استقلال و خلاصی از انواع ازدواجهای اجباری هستند و دامن زدن به همیاری میان زنان برای حل این قبیل معظلات

اردیبهشت 1379 - می 2000