یک سال از وداع ما با مینا گذشت

يک سال از وداع ما با مينا گذشت!

Tekstvak:  يک سال پيش جنبش زنان يکی از ارزشمند ترين ياران خود را از دست داد. زنی که در طی زندگی پر بار خويش، مبارزه با اشکال مختلف ستم بر زنان را همواره تجربه کرده و پیوسته در تکاپوی گسستن زنجيرهای ستم و استثمار بود.

مينا حق شناس يکی از بنيان گذاران و فعالان سازمان زنان 8 مارس و همچنين از فعالان جنبش کمونيستی بود که فعاليتهای سياسی خود را از اوان جواني، در دهه 50 آغاز کرد. مينا که همواره قلبش با اميد رهايی بشريت از ستم و نابرابری می تپيد، برای ادامه راهش همانند هر زن مبارز و انقلابی، ناگزير به شکستن قفس تنگ سنت و تابوهای زمانش بود. زنی که سالها خانه به خانه و شهر به شهر و کشور به کشور برای ديدار وگفتگو با زنان  ايرانی و افغانستانی سفر می کرد و رهروانی را جستجو می کرد که در راه رهايی ازستم، بندهايشان را بگسلند و با او همگام شوند، روز 8 ژانويه 2011، بعد از چندین سال نبرد سخت با بيماری در سوئد، با زندگی بدرود گفت.

مینا یک سال پیش ما را ترک کرد، اما رد او بر ساحل زندگی پرقدرت باقی است. او در خاطر همه زنان و مردانی جای دارد که ارزش تلاش برای ساختن جهانی که شایسته زیستن باشد را می دانند. او همیشه در خاطره همه ستمدیدگانی خواهد ماند که پیشروان و یاران پیگیر خود را در مبارزه برای رهایی از جهان ستم و استثمار، ارج می گذارند.

فقدان يارانی چون مينا که از او بسيار آموختيم، بسختی احساس می شود و وظيفه سنگين ما در مبارزه  جهت سرنگونی کلیت نظام زن ستیز اسلامی بعنوان اولین گام در راه رهایی زنان، مبارزه علیه ستم و استثماربر کل بشريت را پيوسته به ما يادآوری می كند.

عهد مان را محکم و عزم مان را جزم می کنيم تا نهالهايی که او و همه زنان مبارز و انقلابی جهان کاشته اند آبياری کنيم و به ثمر برسانيم.

يادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سازمان زنان هشت مارس ( ايران- افغانستان )

3 ژانویه 2012

zan_dem_iran@hotmail.com   /  www.8mars.com