بولتن خبری «کميته زنان هشت مارس» - 30 اکتبر 1999

زنان معترض و مبارز ايرانی در صف مقدم اعتراض به سفر خاتمی

به دعوت يونسكو و دولت فرانسه، خاتمی رئيس جمهور رژيم ضد زن جمهوری اسلامی از روز 27 تا 29 اكتبر به پاريس آمد.

از روز 26 اكتبر تا 28 اكتبر يكرشته آكسيونهای اعتراضی توسط سازمانها و تشكلات چپ، مبارز و مترقی و هم چنين چندين تشكل زنان در شهر پاريس برگزار شد.

از زمان روی كار آمدن خاتمی، دول غربی از جمله دولت فرانسه، تلاش كرده اند تا از طريق رسانه های گروهی چهره ای باصطلاح دمكرات از او در مقابل افكار عمومی غرب ارائه دهند. با اين هدف كه به ياری رژيمی بروند كه زير فشار مبارزه توده ها و تضادهای درونی اش در بحران بود و نبود بسر می برد. دول غربی با حمايت سياسی آشكارتر از رژيم اسلامی ميخواهند به آن مشروعيت سياسی ببخشند؛ می خواهند قراردادهای اسارتگرانه اقتصادی خود را با رژيم جمهوری اسلامی مشروع جلوه دهند.

ما زنان ايرانی در تبعيد و مخالف جمهوری اسلامی مسئوليت داشتيم تا همگام و در همبستگی با مبارزات زنان در ايران عليه شرايط جهنمی كه در آن بسر می برند، عليه رژيم ارتجاعی زن ستيز مبارزه كنيم. ما مسئوليت داشتيم در شرايطی كه حضور خاتمی در پاريس موضوع روز جامعه فرانسه بود، با مبارزه و افشاگری های خود نشان دهيم تصويری كه دول غربی از موقعيت زنان در ايران ارائه می دهند، واقعيت ندارد. آنها می گويند پس از روی كار آمدن خاتمی شرايط عوض شده است و موقعيت زنان بهتر شده است؛ زنان می توانند از حجاب رنگی استفاده كنند؛ می توانند روسری خود را كمی بالاتر بكشند؛ روزنامه های بسياری هست زنان می توانند از طريق آنها خود را در جامعه بيان كنند و غيره. اين وظيفه بر دوش زنان ايرانی در تبعيد بود كه با حضور خود در مبارزات اعتراضی عليه سفر خاتمی پرده از اين اراجيف و عوامفريبی ها بردارند و نشان دهند كه ايران زندان زنان است. ما وظيفه داشتيم به افكار عمومی جهان اعلام كنيم كه آنچه در زمان رئيس جمهور خاتمی گذشته فقط تداوم سنگسار زنان بوده، ادامه دستگيری و زندان و شكنجه و اعدام، قتل نويسندگان و عناصر ضد رژيم، سركوب كارگران و زحمتكشان، حمله به دانشجويان و بخون كشاندن مبارزات آنان و ..... بوده است. 

خاتمی به پاريس آمد و زنان نشان دادند كه مخالفين سرسخت و جدی جمهوری ضد زن، جمهوری ترور و اختناق، جمهوری استبداد، جمهوری استثمار ميليونها كارگر و زحمتكمش، جمهوری سركوب ملل تحت ستم، جمهوری ضد آزادی و ضد نويسندگان و هنرمندان مترقي، و خلاصه مخالفين مصمم جمهوری اسلامی ايران هستند.

تدارك مبارزه

سياست دول غربی و جمهوری اسلامی بطور كل، و مشخصا سياست دولت فرانسه، اين بود كه تاريخ دقيق سفر خاتمی را اعلام نكنند. بعلاوه هر از چندی نيز شايعه می كردند كه هنوز معلوم نيست كه اين سفر انجام گيرد يا نه. اين سياست مبتنی بر اين واقعيت بود كه همه اين مرتجعين می دانند كه نيروهای مترقی و مبارز مخالف رژيم جمهوری اسلامی در برابر اين سفر و مشروعيت بخشيدن به اين رژيم ارتجاعی ساكت نخواهند نشست. اين همان سياستی بود كه در ماه آوريل 1999 نيز هنگامی كه قرار بر سفر خاتمی به فرانسه بود، بكار بردند. با اينحال نيروهای چپ و مترقی و تشكلات زنان مبارز از يك هفته قبل از اين سفر به پای تدارك آكسيونهای اعتراضی رفتند.

ابتدا يك گروه هماهنگی از نمايندگان چندين تشكل بوجود آمد. سپس فراخوانی برای دعوت همگانی و بمنظور اعتراض به اين سفر منتشر شد كه در اختيار بسياری از سازمانها و احزاب ايرانی و فرانسوی قرار گرفت.

برای گرفتن اجازه برگزاری آكسيون و تظاهرات، پليس فرانسه شديدترين فشارها و محدوديتها را بكار برد و از هيچ حركتی برای فشار گذاشتن به روی مخالفين جمهوری اسلامی و ساكت كردن و ايزوله نگهداشتن آنان فروگذاری نكرد.

از طرف پليس فرانسه برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامي، در مقابل عمارت يونسكو «محلی كه خاتمی قرار بود سخنرانی كند»، در مقابل وزارت امور خارجه فرانسه، ممنوع اعلام شد. اين مساله حتی شامل چند خيابان و ميدان نزديك به اين اماكن نيز می شد. مرزهای فرانسه تحت كنترل قرار گرفت و به بسياری از ايرانيان اجازه ورود به فرانسه را ندادند و با وقاحت اعلام كردند كه هيچ ايرانی ای در چند روز اقامت خاتمی اجازه ورود بخاك فرانسه را ندارد. پليس فرانسه شبانه بخانه های تعدادی از افراد وابسته به سازمان مجاهدين حمله كرد و تعدادی از آنان را وحشيانه بازداشت كرد. دولت فرانسه در اشتياق قراردادهای اقتصادی اش با ايران «قراردادهايی كه بر پايه غارت منابع ايران و بيشتر كشيدن شيره جان كارگران و زحمتكشان جامعه است»،  ماسك طرفداری از حقوق بشر را با وقاحت هرچه بيشتر برداشت. كسانی كه نسبت به اين دولتها و انسان دوستی آنها متوهم اند بايد دريابند كه طرفداری اين دول از حقوق بشر فقط يك ماسك است كه برای  توجيه جنايات و غارت و استثمار بين المللی آنان بكار می آيد.

 فرانسه- پاريس

پخش وسيع اعلاميه علیه سفر خاتمی در تظاهرات دفاع از جان موميا ابوجمال

روز شنبه 32 اكتبر تظاهرات گسترده ای توسط تعدادی از سازمانها و احزاب فرانسوی در ميدان ريشليو دورو پاريس برگزار شد. در اين تظاهرات كه حدود هشت هزار نفر شركت كرده بودند اعلاميه كميته زنان هشت مارس تحت عنوان با سركوب زنان در ايران به مقابله برخيزيد! به سفر خاتمی اعتراض كنيد! فراخوان تظاهرات در سطح گسترده ای پخش شد.

موميا ابو جمال از فعالان سياسی و مبارز حزب پلنگان سياه در آمريكا بوده كه بجرم واهی قتل يك پليس دستگير و محكوم به اعدام شده است. دفاع از جان موميا ابوجمال به يك مبارزه جهانی بدل گشته است. تا كنون چندين بار دولت آمريكا قصد عملی كردن حكم اعدام موميا را داشته اما در اثر مبارزات گسترده ای كه صورت گرفته مجبور به عقب نشينی شد. اما امروز مجددا جان وی بطور جدی در خطر است.

پخش اعلاميه علیه سفر خاتمی در تظاهرات «صلح بدون عدالت اجتماعی نمی شود»

روز يكشنبه 24 اكتبر از طرف كميته هبستگی با مبارزه خلق كلمبيا تظاهراتی در اعتراض به دولت كلمبيا، در ميدان تروكادرو برگزار شد. در اين تظاهرات، فراخوان دعوت به مبارزه عليه سفر خاتمی  و اعلاميه كميته زنان هشت مارس كه بزبانهای انگليسي، فرانسوي، آلمانی و ايتاليائی ترجمه شده بود، پخش شد.

26 اكتبر ـ تظاهرات ايستاده در محل تروكادرو

آكسيون از ساعت 12 ظهر با حضور دهها تن زن و مرد آغاز شد. بروی پرچم ها شعارهای سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامي، سرنگون باد رژيم ضد زن جمهوری اسلامي، جمهوری اسلامی يعنی سنگسار زنان بچشم می خورد. اطلاعيه ها و جزوات كميته زنان هشت مارس بزبانهای فارسی و فرانسه در اختيار مردم قرار گرفت. زنان فعال كميته زنان هشت مارس كه از كشورهای ديگر اروپايی آمده بودند با تی شرتهائی يك شكل كه بر پشت آن قوانين ضد زن جمهوری اسلامی بزبان انگليسی نوشته شده بود و در قسمت جلو تصوير زنی در حال سنگسار، فعالانه در محوطه وسيع منطقه، در حال پخش اطلاعيه و جزوات و بحث با مردم بودند. حضور اين زنان جلوه ای چشمگير به اين آكسيون داده بود. ميز كميته زنان هشت مارس بسيار مورد استقبال مردم قرار گرفته بود. بمدت كوتاهی2000 اعلاميه پخش شد. بسياری از ايرانيان كه توسط سازمان مجاهدين به پاريس آمده بودند بر سر اين ميز می آمدند و با اشتياق و كنجكاوی اطلاعيه و جزواتی كه عليه سفر خاتمی منتشر شده بود را می گرفتند.

توسط خبرنگاران محلی چندين مصاحبه با فعالين كميته زنان هشت مارس، انجام گرفت. اين خبرنگاران علت حضور ما را در آنجا می پرسيدند و اينكه چرا به سفر خاتمی معترض هستيم. آنها می گفتند كه خاتمی توانسته است شرايط دمكراتيك بوجود بياورد و از زمان قدرت گيری او نشريات بسياری آزادانه منتشر می شوند! ما برای آنان توضيح می داديم كه بطور واقع در ايران چه می گذارد و چرا اينكه می گويند اوضاع در ايران دمكراتيك تر شده است صرفا مشتی تبليغات دروغين از جانب دول غربی و مشتی جريانات مشاطه گر جمهوری اسلامی است.

برای اين خبرنگاران بسيار عجيب و جالب بود كه زنانی از ديگر كشورها فقط برای اعتراض به سفر خاتمی به پاريس آمده اند.

27 اكتبر ـ تظاهرات ايستاده در محل تروكادرو

در اين روز از ساعت ده صبح همه گرد آمديم و هم زمان نيروهای سازمان مجاهدين نيز كه در اين محل جمع شده بودند، تلاش می كردند كه با اشغال محوطه مانع حضور ما در آنجا شوند. مجاهدين تلاش دارند كه اينگونه وانمود كنند كه گويا يگانه نيروی اپوزيسيون جمهوری اسلامی هستند و هيچ نيرويی بجز آنان وجود ندارد. با اين حال ما سعی كرديم بدون درگيری با مجاهدين در محل مستقر شويم.در اين روز خبرنگاران بيشتری در آنجا حضور داشتند و هم چنين جمعيت بيشتری نيز در آكسيون شركت كردند. شور و حال زنان و پيگيری آنان در پخش اعلاميه و صحبت با مردم بقدری چشمگير بود كه بسياری می گفتند ما برای اولين بار است كه می بينيم در آكسيونی زنان اينگونه فعال هستند و ديگر در حاشيه صحنه قرار ندارند. نقش زنان در اين آكسيون جلب توجه بسياری از مردم را می كرد. ما برای خبرنگاران توضيح می داديم كه چگونه نقض حقوق اوليه انسانی در ايران ادامه دارد. و اينكه نه فقط حقوق انسانی زنان در ايران اسلامی هر لحظه نقض می شود بلكه زنان در ايران مبارزه می كنند كه بعنوان يك انسان كامل برسيمت شناخته شوند چرا كه هنوز در ايران طبق قوانين حاكم زنان نصف يك مرد هستند. افكار عمومی فرانسه بشدت ضد سفر خاتمی بود. آنان می گفتند كه دولت فرانسه بدليل منافع اقتصادی هر كاری می كند و نماينده كشوری را دعوت كرد كه بايد بدليل جنايت و نقض حقوق اوليه انسانها و قتل عام هزاران زندانی سياسی و نويسنده و هنرمند و سنگسار زنان محاكمه شوند.

هزاران اعلاميه در اين روز پخش شد؛ و اخبار اين تظاهرات ايستاده توسط راديو فارسی زبان فرانسه، راديو بی بی سی و .. پخش شد.

پليس فرانسه، ايستگاه تروكادرو را بسته، خيابانهای اطراف را هم بشكل حكومت نظامی در آورده و برخی ايرانيانی كه به آن منطقه می آمدند را مورد بازرسی بدنی قرار می دادند و اين خود موجب خشم و نفرت فرانسويان شد و نشان داد كه دولت فرانسه چگونه با كنترل شديد و فشار بر روی مخالفين جمهوری اسلامی سعی می كند آنان را ساكت نگهدارند. مطبوعات پر تيراژ فرانسه با اينكه در محل حضور داشتند اما كاملا در مورد اين آكسيون ها سكوت كردند. آنان سعی می كنند نشان دهند كه جمهوری اسلامی فقط دو دسته مخالف دارد يكی مجاهدين و ديگری طرفداران خاتمي.

پليس فرانسه برای فشار آوردن بيشتر روز سوم آكسيون به ما اجازه نداد كه در همان محل دو روز قبل باقی بمانيم و با اينكه ما همه اطلاعيه ها را با ذكر محل تظاهرات پخش كرده بوديم اما اجازه تظاهرات برای محل ديگری داده شد.

در اين روز از جانب كميته هماهنگی اين آكسيون يك هيئت برای كنفرانس مطبوعاتی فرستاده شد كه اسناد بسياری از جنايات جمهوری اسلامی را در دسترس مطبوعات قرار دادند.

اين آكسيون تا ساعت هفت شب با شعارهائی چون  سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی خلق كرد پيروز است، دشمنش نابود است سرنگون باد رژيم ضد زن جمهوری اسلامی حجاب اجباری نابود بايد گردد ادامه يافت.

28 اكتبر ـ تظاهرات ايستاده در محوطه برج ايفل

در اين روز حدود200 نفر زن و مرد از ساعت يازده صبح در محوط برج ايفل گرد آمدند. تمام محوطه با نصب شعارهای گوناگون عليه رژيم جمهوری اسلامی به زبان فرانسه و فارسی پوشيده شد. از بلندگو موسيقی مترقی پخش ميشد و با دادن شعار و سخنرانی همراه می شد. تعدادی از ايرانيان كه قرار بود تا ساعت 4 برای شركت در تظاهرات از كشورهای ديگر برسند، توسط پليس مرزی برگردانده شدند. اما برخی نيز موفق شده بودند كه از آلمان خودشان را به تظاهرات برسانند.

كميته هماهنگی تظاهرات يك هيئت به وزارت امورخارجه فرانسه فرستاد تا ضمن ملاقات با وزير، اعتراض اين گروهها را نسبت به دعوت خاتمی به اطلاع وزارت امور خارجه برساند. وزير از ديدن اين هيئت خودداری كرد.

مينا اسدی شاعر و نويسنده تبعيدی، با سخنان خود جنايات رژيم را برشمرد و مشاطه گران رژيم را تقبيح كرد. او گفت چرا بايد سفری كه مركزش غارت ثروتهای كشور است را بنفع مردم بخوانيم. او گفت سران رژيم بجرم جنايت عليه انسانها، سنگسار زنان، قتل نويسندگان و هنرمندان و قتل عام هزاران زندانی سياسی بايد در يك دادگاه بين المللی محاكمه شوند.

همزمان با راهپيمائی، توسط فعالين كميته زنان هشت مارس بر روی برخی اتوبوسهای توريستی شعارهای بزرگ مرگ بر رژيم ضد زن جمهوری اسلامی چسبانده شد.

در اين روز زنان بيشتری وارد صحنه شدند و با حضور فعال و با پوشيدن تی شرت های متحدالشكل ضد سنگسار، جلوه ای خاص به اين آكسيون دادند. راس ساعت 4 بعدازظهر صفی از زنان شروع بحركت كرد. زنان ضمن حركت، يك نمايش خيابانی را به كارگردانی جميله ندائی فيلمساز تبعيدی اجرا كردند. در اين نمايش با فرياد گفته ميشد، ايران، ايران، زن سنگسار شده، زن شكنجه شده و سپس زن فرانسه، زن جهان، زن ايران و همراه با اين سخنان، زنان با چادرهای سياه دراز كشيده بودند و سپس وقتی كه فرياد زده می شد زنده است، زنده است و آزاد زنان بر می خاستند و همگی فرياد می زدند زنده است و آزاد. اين نمايش بمدت بيش از 15 دقيقه در مسير تكرار شد. مراسم با خواندن يك قطعنامه و سرود انترناسيونال به پايان رسيد.

قطعنامه تظاهرات

با توجه به اينكه رژيم جمهوری اسلامی ايران از 20 سال پيش تا به امروز:

1 ـ بيش از ده ها هزار نفر زندانی سياسی و عقيدتی را اعدام و سياهچال هايش را مملو از آنان كرده است،

2 ـ آپارتايد جنسی عليه زنان را قانونی و آنان، يعنی نيمی از جامعه را از ابتدائی ترين حقوق محروم كرده است،

3 ـ قوانين ارتجاعی اسلامی مانند سنگسار و قطع عضو را جاری و ترور و شكنجه را عليه مخالفين اعمال كرده است،

4 ـ به سركوب خلق ها و بويژه خلق كرد پرداخته است،

5 ـ كارگران و زحمتكشان را از حق تشكل و اتحاديه و اعتصاب منع كرده است،

6 ـ به سركوب و كشتار اقشار مختلف جامعه از جمله نويسندگان و دانشجويان پرداخته است،

7 ـ فعاليت تشكلات، احزاب و سازمانهای سياسی لائيك و غيرحكومتی را ممنوع كرده است،

8 ـ بيش از 70 درصد مردم را زير خط فقر قرار داده است،

و با توجه به اينكه در دو سال اخير و تحت رياست جمهوری اسلامی خاتمی تغييری محسوس در موارد بالا رخ نداده است،

ما شركت كنندگان در تظاهرات امروز، دعوت يونسكو و شيراك را از خاتمی اهانت به مردم ايران و تائيد عملی آنان از بی حقوقی و سركوب مردم ايران دانسته  به شدت آن را محكوم می كنيم. ما خواهان محاكمه كليه سران رژيم جمهوری اسلامی در دادگاهی بين المللی به جرم جنايت عليه بشريت هستيم

 مرگ بر جمهوری اسلامی ايران

زنده باد آزادی

شركت كنندگان در تظاهرات روز 28 اكتبر و آكسيونهای روز 26 و 27 اكتبر:

كميته زنان هشت مارس ـ كميته زنان ايرانی ضد سنگسار ـ جمعی از زنان ايرانی در پاريس ـ كميته ضد اختناق ـ انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران ـ حزب دمكرات كردستان ايران (واحد فرانسه) ـ حزب كار ايران ـ سازمان كارگران مبارز ايران (توفان)، (واحد فرانسه) ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران واحد فرانسه (واحد فرانسه) ـ سازمان فدائيان (اقليت)، (واحد فرانسه) ـ سازمان كارگران انقلابی ايران (راه كارگر)، (واحد فرانسه) ـ هواداران اتحاديه كمونيستهای ايران (سربداران)

بسياری از تشكلات و سازمانهای چپ و مبارز ايرانی ديگر نيز از كشورهای مختلف اروپائی از اين آكسيونها اعلام حمايت كردند.

نامه اعتراضی دانيل ميتران به سفارت جمهوری اسلامی

مينا اسدی (شاعر و نويسنده تبعيدی)، جميله ندائی (فيلمساز تبعيدی) و كميته زنان هشت مارس، طی نامه ای مشترك به دانيل ميتران از او خواستند كه به دستگيری و صدور حكم اعدام برای فعالين جنبش دانشجوئی بويژه مريم شانسی (ملوس رادنيا) كه حكم اعدامش توسط ديوان عالی قضائی كشور تائيد شده، اعتراض كند. دانيل ميتران نامه ای به سفارت جمهوری اسلامی ارسال نمود و خواهان آزادی همه زندانيان سياسی ايران شد.

 انگليس ـ لندن: تظاهرات در اعتراض به سفر خاتمی

سه شنبه ـ 26 اكتبر، فعالين كميته زنان هشت مارس در تظاهراتی كه توسط چندين تشكل در مقابل سفارت فرانسه سازمان داده شد، شركت كردند. روز پنجشنبه 28 اكتبر كميته زنان هشت مارس همراه با تعدادی سازمان و تشكل مترقی ديگر، در مقابل يونسكو تظاهراتی اعتراضي، سازمان دادند.در هر دوی اين آكسيون ها، اعلاميه های كميته زنان هشت مارس در اعتراض به سفر خاتمي، وسيعا پخش شد.

سوئيس ـ برن

روز شنبه 23  اكتبر كميته زنان هشت مارس در تظاهراتی كه توسط سازمانها و تشكلات مترقی در اعتراض به سفر خاتمی در مقابل دفتر يونسكو سازمان داده شد، شركت كردند و اعلاميه های كميته زنان هشت مارس را پخش كردند.