تراب حق شناس یکی از مبارزین جنبش انقلابی ایران درگذشت!

تراب حق شناس یکی از مبارزین جنبش انقلابی ایران درگذشت!

جنبش انقلابی ایران یکی از یاران وفادار خود را از دست داد. مرگ او اندوهی عمیق بر جان و دل بسیاری از انقلابیون، مبارزین و آزادی‌خواهان افکند. تراب همواره در طول زندگی‌اش نه تنها به جنبش انقلابی ایران در جهت سرنگونی مرتجعین حاکم در ایران خدمت کرد، بلکه یار و یاور مردم فلسطین و خلق‌های تحت ستم بود.

عمق وفاداری تراب به آرمان رهایی ستم‌دیدگان را در پیامی کوتاه که به مناسبت از دست دادن رفیق مینا حق‌شناس به سازمان زنان هشت مارس داده بود، می‌توان دید. تراب در این پیام گفته بود: «از روزی که فقدان تأسف انگیز رفیق‌مان مینا حق شناس را اعلام کرده‌اید چند نفر از دوستان از من پرسیده‌اند که آیا بین من و او رابطه‌ای خویشاوندی وجود داشته است؟ پاسخ من تأکید بر وجود پیوندی نیرومندتر از خویشاوندی‌ست. پیوند وفاداری به آرمان رهایی کارگران و زحمت‌کشان، پیوند مقاومت در برابر امواج سازش و تسلیم که از هر سو می وزد، پیوند امید و کوشش فروتنانه، مجدانه و همه جانبه برای رهایی زنان و همه‌ی ستم‌دیدگان، پیوندی که با جان و دل در آمیخته است. بدین معنا آیا می‌توانم خود را قوم و خویش او و شما بدانم؟»

یادش و خاطره‌اش پایدار و گرامی باد!

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

۳ / ۲ / ۲۰۱۶