غلیان خشم مردم آمریکا، سیستم نژاد پرست و فاشیستی را به چالش طلبیده است!

خیزش توده‌های جان به لب رسیده خصوصا جوانان شورشگر در آمریکا پس از قتل وحشیانه جرج فلوید،علیه کشتار، نژاد پرستی، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌آینده‌گی، ستم جنسیتی، مرگ گسترده در نتیجه ویروس کرونا و فاشیسم و... برخواسته از سیستم سرمایه داری‌- امپریالیستی که زانو بر گلوی میلیون‌ها انسان نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر دنیا نهاده است، امید و شور و شعفی وصف ناشدنی در میان همه ستمدیدگان به‌ وسعت جهان برای تغییر این اوضاع دهشتناک به‌ وجود آورده است.

در خیزش چند روزه اخیر خشم و طیغان سیاه‌پوستان آفریقایی-آمریکایی، مهاجرین از ملیت‌های مختلف، لاتینی‌ها، سفید‌پوستان مترقی و نیروهای مبارز و انقلابی زن و مرد را می‌بینیم که پشت به پشت و دست به دست هم داده‌اند، تا در برابر رژیم بغایت فاشیستی ترامپ و پلیس نژاد‌پرست، غیر قابل تحمل بودن اوضاع و شرایط زندگی‌اشان را فریاد زنند. نفس میلیون‌ها توده خشمگین همانند جرج فلوید زیر فشار این همه تبعیض و بی‌عدالتی بند آمده است.

خیزش سراسری هزاران هزار نفر که هر روز بر ابعاد و وسعت آن افزوده می‌شود، خصوصا ترس از تداوم این خیزش و رادیکال‌تر شدن هرچه بیشتر آن و نفوذ و جهت‌دهی به این مبارزات خود به خودی از جانب نیروهای انقلابی، رژیم فاشیستی ترامپ و کل هیئت حاکمه آمریکا را مجبور ساخته است که با گسیل نیروهای نظامی آدم‌کش و روانه کردن آنان به خیابان‌ها به خیال خود رعب و وحشت را در میان مردم دامن زنند!

هیئت حاکمه آمریکا از دمکرات‌ها گرفته تا جمهوری‌خواهان و رسانه‌های طرفدارشان همگی از خشونت مردم در مبارزات جاری نام می‌برند ولی سخنی در مورد خشونت‌های وحشیانه، سازمان‌یافته و سیستماتیک پلیس نژاد‌پرست و فاشیست علیه مردم خصوصا طبقات تحتانی و در راس آنان سیاه‌پوستان و لاتینی‌ها به میان نمی‌آورند.

در زمانی که نیروهای مبارز و انقلابی و بسیاری از مردم سراسر جهان در حمایت از مبارزات مردم در آمریکا به اشکال مختلف دست به مبارزه زده‌اند، دولت‌ها و نیروهای مرتجع جهان نیز هر یک بنابر منافع خود، نسبت به این خیزش عکس‌العمل نشان داده‌اند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی یکی از آنان است.

سران مرتجع جمهوری اسلامی از درد و رنج مردم آمریکا و کشته شدن آنان سخن می‌رانند! رژیمی که در تمام طول 40 سال گذشته بدون سرکوب خونین و کشتار وحشیانه نمی‌توانست به عمر ننگین خود ادامه دهد. رژیمی که همین هفت‌ماه پیش در خیزش آبان‌ماه، حمام خون به راه انداخت. رژیمی که نیزارها و رودخانه‌ها را به قتل‌گاه مبارزین بدل کرد. رژیمی که در دوران شیوع کرونا، هزاران زندانی را در زندان‌ها به گروگان گرفته است. رژیمی که دو هفته پیش‌50 نفر از کارگران مهاجر افغانستانی را پس از شکنجه در هریرود غرق کرد و....

هم تبلیغات تو خالی و بهشدت تهوع‌آور دار و دسته فاشیستی حاکم بر آمریکا در دفاع از خیزش مردم در ایران و هم داد و فغان سران و سلاطین مرتجع جمهوری اسلامی از ناعادلانه بودن رفتار هم پالکی‌های خود در آمریکا، ربطی به مردم و منافع آنان در آمریکا و ایران ندارد.

غلیان خشم مردم در خیزش سراسری در آمریکا خصوصا در این دوره بحران ویروس کرونا، هوای تازه‌ای درجهان دمیده است. به راستی که مردم در سراسر آمریکا به‌درستی بر روی این حقیقت انگشت گذاشته‌اند که تحت این سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی نه تنها ستمدیدگان در آمریکا بلکه در سراسر جهان "نمی توانند نفس بکشند"!

پیوند گسست ناپذیری بین خیزش‌ها در ایران، لبنان، عراق، شیلی، آکوادور و.... با خیزش اخیر در آمریکا وجود دارد. علل بروز این خیزش‌ها را باید در سیستم ستم و استثمار سرمایه‌داری حاکم بر جهان که زانو بر گلوی میلیاردها توده ستمدیده برای کسب سود در خدمت به اقلیتی انگلی نهاده است، جستجو کرد.

تنها یک راه در مقابل مردم نه تنها در آمریکا و ایران بلکه در سراسر جهان قرار دارد: اتحاد و همبستگی گسترده‌ در جهت انجام انقلاب به رهبری نیروهای انقلابی.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

2 مه 2020