متن کامل پیام سازمان زنان هشت مارس هلند در مراسم روز کومه له


ضمن گرامی داشت روز کوموله؛ با ادای احترام؛ به همه مبارزینی که؛ جانشان را نثار آرمان های بزرگ و انسانی شان کردند؛ تا دنیای تاریکی را که مرتجعین؛ ستم گران و استثمارگران تاریخ؛ به مردم جهان تحمیل کرده اند را پاک کنند، و روشنایی فردای, بدون ستم و اسثتمار را، نوید دهند.

درود بر زنان و مردان مبارز که بار دیگر موج نوینی از مبارزات را در ایران آفریدند! دورد بر دختر شجاع خیابان انقلاب ؛ دختری که پرچم دار مبارزه علیه حجاب اجباری شد. و در همبستگی با او زنان و مردان شجاعی؛ که با مبارزه متحدانه شان برعلیه حجاب اجباری, پرچم سیاسی- ایدئولوژیک رژیم ضد زن جمهوری اسلامی را بر سکوه های مبارزه به اهتزاز درآوردند؛ و برگ دیگری از مبارزات را علیه حجاب اجباری و کلیت رژیم رقم زدند.

امروز اینجا جمع شدیم تا روز کومه له را گرامی بداریم. علاوه بر نکات برجسته‌ی مبارزات مردم ایران و منطقه؛ بویژه در مناطق کردستان- ایران؛ ترکیه؛عراق و سوریه؛ و حمایت از مبارزات خلق‌ها در جهت رهایی؛ اما بر سر خط سیاسی حاکم برمبارزه‌ی توده‌ها؛ اختلافات سیاسی بر سر خط رهبری این جنبش ها وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند.

دولت فاشستی و دیکتاتور اردوغان اعلام کرده است که، هرکسی چه در فضای علنی و مجازی از کُردها حمایت کند، خائن محسوب می‌شود. ما ضمن همبستگی با مردم عفرین و مبارزین خلق کُرد, حملات اشغالگرانه ارتش ترکیه و حامیان غربی و امپریالیستی اش؛ جنایات دولت اردوغان و کشتار مردم این منطقه را محکوم و مرزبندی خود را علیه امپریالیست‌ها و دولت‌های ارتجاعی اعلام می داریم.

 امروز که اینجا جمع شده ایم ؛ منطقه‌ی خاورمیانه بیش از گذشته در شرایطی بحرانی و وضعیت جنگی وخیم‌تری بسر می برد. سرمداران نظام ارتجاعی سرمایه داری بهتر از هر کسی می‌دانند که موتور سرکوب شان را روی چه انباری از باروت  به‌پیش می‌رانند.

این خیزش‌های جسورانه تنها دهانه‌های کوچکی از آتش‌فشان خشم و نارضایتی مردم از این مناسبات، نابرابر- ناعادلانه و شرم‌آور است. حضور جسورانه و شجاعانه زنان در صف اول این مبارزات بخشی از مبارزه‌ برای درهم شکستن نظم موجود خواهند بود. مبارزات به‌حق مردم اگرچه غیرقابل‌پیش‌بینی نیست اما اگر توام با آگاهی انقلابی و خط صحیح رهبری نباشند این شورش‌ها سرکوب خواهند شد.

امروز مردم خاورمیانه با حضور نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی وارد جنگی نابرابر شده اند. دفاع از تمامی مبارزات به حق توده‌های ستمدیده؛ به‌ویژه خلق کُرد اهمیت زیادی دارد که باید در دستور کار نیروهای رادیکال و انقلابی قرار گیرد. ما نیز کماکان و به سهم خود در تقویت این همبستگی و مبارزه مشارکت خواهیم کرد.

زنان؛ پیشروان جدی و خشمگین به چالش کشیدن این حاکمیت هستند. چرا که یکی از ستون های‌ اصلی نظام سرمایه داری؛ فرودستی؛ ستم و کنترل بر بدن زن است. 

زنان ایران باید با به آتش کشیدن حجاب اجباری این سمبل اسارت زنان و نماد کنترل دولتی، مذهبی و مردسالارانه،  این پرچم ایدئولوژیک -سیاسی را در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی قرار دهند.

این مبارزه ادامه راه آرمان ها و بلند کردن پرچم مبارزه ای ست که مبارزین راستین، آن را به دست ما سپرده اند.

چه الهام بخش و شور انگیز است؛ زمانی که توده ها و مبارزین انقلابی؛ پا به میدان نبرد علیه هر نوع ستم و استثمارمی گذارند. و بر علیه هردو نظام، ارتجاعی و امپریالیستی طغیان می کنند.

دورد به تمامی مبارزین راه آزادی و رهایی بشریت

پیام سازمان زنان هشت مارس واحد هلند به رفقای حزب کمونیست ایران

10 فوریه 2018