در اعتراض به اعدام نوید افکاری

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در دهه 60 هزاران- هزار زندانی سیاسی را در زندان های مخوف خود اعدام و تیر باران کرد. در تابستان خونین 67 در کمتر از دو ماه، بار دیگر هزاران زندانی سیاسی زن و مرد را به قتل رساندند. که با سکوت حامیان بین المللی رژیم همراه بود. جنایات دهه 60 همانند زخمی همیشه تازه بر قلب خانواده ها و مردم آگاه ایران باقی مانده است که نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.

زنان زندانی سیاسی آگاهانه و جسورانه در زندان های قرون وسطايی تحت شديدترين شكنجه ها، مقاومت و مبارزه کردند. مقاومت آنها سمبل مبارزه، عليه رژيم جمهوری اسلامی شده است.

علیرغم تمام تلاش های رژیم برای نابود کردن آرمان های زندانیان سیاسی، هر روزه نسل مبارزی متولد می شود، كه خواب را از چشمان مرتجعین اسلامی می رباید. نسلی به ميدان آمده‏ که تشنه آگاهی‌ست؛ و خشم خود را با جسارت در زندان ها و کف خیابان ها به نمایش گذاشته اند.

جنایت کاران جمهوری اسلامی، بعد از شکنجه‌های جسمی و روحی، و اعتراف گیری‌های اجباری، طناب‌دار را به گردن‌ نویدمان انداختند، و او را به قتل رساندند. اما آرمان و آرزوها؛ صدا و فریاد اعتراضی نوید و نویدها، که عدالت و آزادی؛ جامعه‌ای بدون شکنجه و زندان، بدون ستم و استثمار بودند را، نمی‌توانند اعدام کنند و از مردم بگیرند.

عزم مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران، علیه اعدام، صد چندان شده است. واکنش های اعتراضی مردم، نشان داد که خانواده نوید افکاری، در غم از دست دادن عزیزشان تنها نیستند، چرا که در کنارشان هزاران- هزار، مادر دادخواه، میلیون ها انسان منزجر از تمامی جنایات جمهوری اسلامی ایستاده است.

 راه پایان دادن به تمامی سرکوب ها و اعدام ها، با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مرز بندی با حامیان بین المللی اش گره خورده است.

چوبه‌های دار مرتجعین را با ادامه مبارزه‌ نویدها، کمانگرها و ریحانه ها؛ درهم خواهیم شکست!

ما خواهان جامعه ای هستیم که در آن هیچ کس به خاطر عقایدش زندانی؛ شکنجه و اعدام نشود!

 زنان و مردان مبارز و انقلابی، آزادی خواه و مترقی، با خلق افکارعمومی و افشای تمامی جنایات رژیم جمهوری اسلامی، خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستند.

زنده باد آزادی، زنده باد مبارزات مردم. زنده باد همبستگی بین المللی

سرنگون باد رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)  هلند

                                                                                                                                                                                          20 سپتامبر 2020