مراسم روز جهانی زن

مراسم روز جهانی زن

ما این مراسم را به مسئله زنان افغانستان اختصاص دادیم . این مراسم به شكل مجموعه ای از سخنرانی در شهرهای مختلف تحت عنوان "موقعیت زنان افغانستان در دولت موقت" برگزار شد. در این سخنرانی ها سعی کردیم تصویری واقعی از موقعیت زنان در پروسه شكل گیری دولت دست نشکنده آمریكا ترسیم کنیم.

ما بدرستی روی واقعیتهایی که امپریالیستها پنهان می کردند انگشت گذاشتیم و تاکید کردیم که دولت موقت کرزای توسط آمریكا و با اتكا به سران قبایل و جنگ سالاران افغانستانی شكل گرفته است. این دولت فقط می تواند منافع امپریالیستها و این مرتجعین را برآورده کند .منافع این مرتجعین فرسنگها با منافع زنان افغانستان فاصله دارد، و به همین دلیل ما حتی دورنمای بهبود وضعیت زنان در افغانستان را نیز مشاهده نمی کنیم .  تاکید کردیم که امپریالیستها و در راس آن امپریالیسم آمریكا خود مدافع مناسبات مردسالارانه بوده، نه فقط به تقویت عقب مانده ترین ارزشهای مردسالارانه در آمریكا اقدام کردند، بلكه ضدزن ترین دولتهای منطقه را شكل دادند، تقویت و حمایت کردند . بهمین جهت امپریالیستها و در راس آن آمریكا هیچ زنی را در هیچ نقطه ای از جهان رها نخواهند کرد . افغانستان نمونه بسیار برجسته این تجربه می باشد : تجربه استفاده عوامفریبانه امپریالیسم آمریكا از شعار رهایی زنان در افغانستان برای پیشبرد جنگ تجاوزکارانه اش.

گزارش این کارزار در نشریه شماره ٥ هشت مارس درج شده است.

اهمیت این دو کارزار

پیش از هر چیز طی این دو کارزار سعی کردیم تکاید آنیم که رهایی زنان فقط بدست خودشان امكان پذیر است و هیچ نیروی امپریالیستی یا مرتجعی نمی تواند برای زنان رهایی بیاورد.

این کارزار نشان داد که یك جنبش انقلابی دمكراتیك زنان باید موضع روشنی در برابر امپریالیستها داشته باشد . ما با اتكا به موضعی آگاهانه و ضدامپریالیستی قادر شدیم در اوضاع پیچیده بعد از ١١ سپتامبر، منافع خود را بعنوان زنان تشخیص داده و صف دوستان و دشمن ان مان را مشخص کنیم.

این کارزار در سطح درونی به ما کمك کرد که بر سر ضرورت موضع ضدامپریالیستی داشتن جنبش زنان متحدتر شویم . در عین حال در سطح بیرونی این کارزار موفق شدیم با گرایش انقلابی زنان در کشورهای غربی تماس گرفته و آﻧﻬا نیز ما را بعنوان نیروی رادیكال و جدی زنان بشناسند.

از آنجایی كه زنان نیروی اجتماعی مهمی در جهان هستند همواره امپریالیستها و نیروهای مرتجع تلاش می آنند آنان را جهت منافع خود به پای این یا آن سیاست بكشانند . این مسئله ضرورت استقلال و داشتن موضع قاطع ضد امپریالیسم و ضد ارتجاع  بعنوان دو روی سکه نظام مردسالاری  در جنبش زنان صد چندان کرده است.