نامه ارسالی از افغانستان به "سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

فریاد "نهِ" زنان به حکومت طالبان

ما جمعی از زنان افغانستان  از سیاست طالبان  و حکومت تروریست و زن ستیز که هیچ حق و حقوقی برای زنان قائل نیست معترضیم و به هیچ وجه رضایت نمی دهیم زن ها را از جامعه دور کنند .

 حق تحصیل ، حق کار کردن ، آزادی و......را از ما بگیرند .

 ما زنان را به عنوان اسیر و خانه نشین بسازند  دیگر بس است، دیگر بس است. دیگر به بردگی طالبان و هیچ حکومت ضد زن در نمی آییم .

مردم افغانستان خسته از جنگ ، خونریزی و کشتار هستند ، خسته از صداهای تیر اندازی ، بمب و انتحاری هستند.

ما از همه ی فعالینِ زنان و نهاد های حقوقِ زن و سازمان های حقوقِ بشر میخواهیم صدای ما را به گوش جهان برسانند.

 باید  زنان و مردان با هم برابر باشند و در تمامی سطوح جامعه یکسان باشند ما هرگز طالبان را به رسمیت نمی شناسیم.

 خون مردم افغانستان  روی دستهای طالبان هست و مردم افغانستان جنایت هایشان را فراموش نخواهند کرد .

 ما امارت اسلامی، که زن را در خانه ها زندانی می کند و مانع پیشرفت فکری و تحصیلی  می شود را قبول نداریم و هیچ جایی در کشور و در تمامی جهان  قبول ندارند .

ما از همه دولتهای دنیا می خواهیم که دست دوستی به طالبان ندهند و آنها را که قاتلان مردم افغانستان هستند را به رسمیت نشناسند.

 می جنگیم تا جان در تن داریم.

 طالبان را قبول نداریم .

از تمامی زنان و مردان جهان می خواهیم به ما بپیوندند و با ما یک صدا شوند تا هیچ زنی در افغانستان و کل جهان مورد ظلم و بی عدالتی های حکومت های زور گو و بی رحم قرار نگیرد .

 زن= مرد

 تا جان در تن ماست

طالبان دشمن ماست

۲۱ اوت ۲۰۲۱