نشست اسلو:

منافع استراتژیک امپریالیست ها در مهر نهائی زدن بر حاکمیت بنیادگرایان طالبان!


از سال ها پیش زمانی که امپریالیست های آمریکائی، اروپائی با طالبان وارد نشست های پنهان شدند و در نهایت مذاکرات علنی را در دوحه پیش بردند در حقیقت کلید آغشته به خون قدرت در افغانستان را به دست طالبان سپردند، به آنان مشروعیت دادند و به رسمیت شناختند. از همان زمان با معامله کردن با طالبان برای منافع استراتژیک خود هم، می دانستند که این نیروی بنیادگرای متحجر با زنان و مردم افغانستان  به وحشیانه ترین اعمال دست خواهد زد.

سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به اسلو و ملاقات با امپریالیست های غربی از جمله آمریکا و اروپا درحقیقت ادامه مذاکراتی است که در دوحه جریان داشت. آن چه که در دستور کار امپریالیست قرار دارد، بررسی و کنترل طالبان در رابطه با قرار گرفتن در چارچوب منافع استراتژیک آمریکا و غرب است تا بتوانند مهر نهایی را بر سند حاکمیت طالبان بزنند و این چنین روابط خود با طالبان را برای مردم جهان عادی سازی نمایند.

بدون شک برخورد فریبکارانه امپریالیسم آمریکا برای «رهایی» زنان افغانستان در جلو چشم همه قرار دارد و درسی است که برای تاریخ باقی خواهد ماند. اول این که امپریالیست ها نه به خاطر رهایی زنان بلکه برای منافع جهانی خود به افغانستان حمله کردند و دوم این که بازهم برای منافع جهانی خود به راحتی و بدون کوچک ترین اهمالی موقعیت زنان افغانستان را به فروش گذارده و با طالبان معامله کردند.

این تجربه نشان می دهد که رهایی زنان نه با دل بستن به امپریالیست ها و از طریق گدایی از مرتجعین رنگارنگ بلکه با مبارزه خود زنان، مبارزه ای که در امتداد و مسیر رهایی کل جامعه قرار می گیرد ممکن خواهد بود. یعنی مسیری برای انقلاب واقعی، انقلابی که مردم در آن بر سرنوشت خود حاکم باشند. انقلابی که دین و مذهب را از دولت جدا کند، انقلابی که در مسیر حذف هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان و علیه ملیت های تحت ستم گام بردارد و جامعه را به طرف جامعه ای عاری از تمایزات طبقاتی و عاری از هر گونه ستم و استثمار به پیش برد.

چنین رهایی را  زنان نمی توانند از "جامعه جهانی" یا به عبارت دیگر از امپریالیست هایی که  پنج دهه  افغانستان را بدنبال منافع اشان به محل تاخت و تاز خود مبدل کردند، تقاضا کنند. زنانی که برای رهایی از دست طالب خواهان آن هستند که: امپریالیست ها طالب را به رسمیت نشناسند، کمک مالی خود را به آنان نرسانند، در حکومت سهم گیرند، قانون اساسی قبلی مراعات گردد و... در واقع هنوز نمی خواهند قبول کنند که امپریالیست ها نه در افغانستان و نه در هیچ جای جهان نمی توانند زنان را رها کنند. چرا که خود عامل اصلی ستم و فرودستی بر زنان در سراسر جهان هستند.

به همین دلیل ما زنان افغانستان برای رهایی خود و مقابله با جنگی که طالبان بر ما اعلام کرده فقط یک راه در پیش داریم و آن اتکا به مبارزه خود و مبارزات مردم در جهت انجام یک انقلاب واقعی. برای انجام چنین وظیفه ای نیاز داریم که با دشمنان رهایی خود و مردم ستمدیده، یعنی طالبان و سایر نیروهای بنیاددگرای اسلامی و امپریالیست ها مرزبندی دقیق داشته باشیم تا بتوانیم راه رهایی را به درستی طی کنیم. در این راه ما از حمایت و همبستگی زنان مبارز جهان بهره مند هستیم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

24 ژانویه 2022 برابر با 4 بهمن 1400