نژاد پرستی علیه پناهجویان افغانستانی!


نژاد پرستی یکی از مشخصه های سیستم مبتنی بر ستم و استثمار جهانیست! سرمایه داری برای بقای خود نیازمند به اشاعه تهوع آورترین فرهنگ نژاد پرستانه است تا از این طریق بتواند تفکرات به شدت ارتجاعی، عقب افتاده و ضد انسانی را در بین مردم نهادینه کند.


به ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی - کشوری که زندان ملل تحت ستم است- نگاه کنیم که چگونه این رژیم شونیستی طی حیات ننگین خود همواره کارزار افغان ستیزی را سازماندهی نموده است. این رژیم با کارزار افغان ستیزی تلاش کرده است هر جنایتی و هر کمبودی را به مهاجرین افغانستانی نسبت دهد و با اشاعه فرهنگ نژاد پرستانه ذهن مردم خصوصا مردم نا آگاه و متعصب را نسبت به آنان بدبین نماید و این مردم نا آگاه را برای پیشبرد اهداف کثیف خود به صف کند. اذیت و آزار جسمی و روانی مهاجرین افغانستانی جزئی از جیره روزانه نیروهای سرکوبگر ژاندارمری، بسیج و لباس شخصی ها است. یک روز، به درک واصل شدن آخوندهای مرتجع در مشهد را به گردن مهاجرین افغانستانی می اندازند و روز دیگر تجاوز و آزار جنسی به زنان را، یک روز نبود کار را به گردن کارگران افغانستانی می اندازند و روز دیگر نبود مواد غذایی را و.....

در چهل سال گذشته میلیون ها نفر از مردم افغانستان در ایران بسر برده اند و با تحمل درد و رنج فراوان کار و زندگی کرده اند. در ماه های اخیر نیز، ده ها هزار پناهجو و مهاجر افغانستانی به خاطر به روی کار آوردن طالبان توسط امپریالیست های آمریکایی و متحدین اش، مجبور شدند از خانه های محقر خود فرار کرده و خود را به ایران برسانند. جمهوری اسلامی با این که در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وخیمی قرار دارد، اما افغان ستیزی که بخشی از تاروپود گندیده و متعفن اش می باشد را فراموش نمی کند. به همین دلیل هم در چند ماهه اخیر، مقامات بالای دولتی و رسانه های رسمی افغان ستیزی را به اوج خود رسانده اند.

وزارت کار در فروردین ماه ١۴۰١، سامانه تلفنی برای گزارش دهی از به کار گیری مهاجرین افغانستانی راه می اندازد و بخشنامه علیه به کار گیری «اتباع غیر مجاز» صادر و جریمه نقدی تعیین می کند. این در حالی است که کارگران افغانستانی «غیر مجاز» یعنی همان ستمدیدگانی که بدون مدرک اقامت هستند بیش از ١۰ درصد نیروی کار بنا بر آمار رسمی را تشکیل می دهند. ده درصدی که نقش مهم و تعیین کننده ای را در ساختار اقتصادی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی دارند. بسیاری از کارگران بدون مدرک به کار بردگی مشغولند و در جهنمی به نام ایران مجبورند تن به هر بیگاری و با هر دستمزدی بدهند. سرمایه داران، کوره های آجر پزی، مزارع، دارهای قالی و جمع آوری پلاستیک از سطل های آشغال را با سازماندهی کودکان افغانستانی حتی زیر ده سال می چرخانند و از قبل استثمار شدید با پرداخت دستمزدهای بسیار بسیار ناچیز و در بسیاری موارد بدون مزد سودهای کلان به جیب می زنند.

تبلیغات شونیستی و مشمئز کننده جمهوری اسلامی علیه مهاجرین افغانستانی تحت عنوان این که اینان فرصت های شغلی را اشغال کرده اند و یا نسبت دادن بسیاری از جنایات به آنان، دامن زدن به تفرقه و خصومت در میان مردم و طبقه کارگر است.

اما واقعیت این است که مهاجرین افغانستانی بخشی از ستمدیده ترین اقشار تحتانی جامعه ایران را تشکیل می دهند و نقش مهمی را می توانند همراه با سایر اقشار و طبقات زحمتکش جامعه در سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایفا کنند.

به آلمان، کشور پیشرفته امپریالیستی نگاه کنیم، جایی که قرار است مکانی امن برای مهاجرین و پناهندگان باشد و نشانی از نژاد پرستی و امتیاز دادن های ویژه به ملیتی در کار نباشد. بر طبق گزارشات متعدد در هفته های اخیر و به طور مشخص گزارش فارن پالیسی که در تاریخ ٢۰ آوریل ٢۰٢٢ منتشر شده : «آلمان افغان ها را از خانه های دولتی بیرون می کند تا اوکراینی ها را در آن جابجا کند»!

پیشبرد آگاهانه سیاست برتری سفید پوستان و چشم آبی ها و اشاعه تفکرات نژاد پرستانه در جامعه توسط امپریالیست های غربی و دیگر کشورهایی که ادعای دفاع از پناهندگان اوکرائینی را دارند، بخشی مهم از کارکرد این سیستم در خدمت به منافع کوتاه و درازمدت آنان است.

امپریالیست های روس جنگی ارتجاعی را برای منافع خود علیه اوکراین به راه انداخته اند که در نتیجه آن میلیون ها نفر از مردم مجبور شده اند خانه و کاشانه خود را رها کنند و به کشورهای دیگر پناه برند. مسلما این مردم رانده شده باید در هر کشوری که وارد شده و می شوند جا و مکان امنی برای زندگی داشته باشند. از همه حقوق و مزایای انسانی برخوردار باشند. اما امپریالیست های غربی در پی استفاده سیاسی و بهره جوئی از وجود این آوارگان جنگی در خدمت به منافع استراتژیک خود هستند. دامن زدن به احساسات نژاد پرستانه و وارد کردن فشارهای غیر انسانی به پناهندگانی که سفید پوست نیستند و سمت گیری «غیر علنی» با نیروهای به شدت فاشیستی و راست علیه پناهجویان افغانستانی و آفریقایی و.... بخشی از سیاست های دول امپریالیستی از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان است.

افشای سیاست های نژاد پرستانه و شنیع جمهوری اسلامی ایران و دول امپریالیستی علیه مهاجرین و پناهجویان افغانستانی بخش مهمی از پیشبرد وظایف انقلابی هر نیروئی است که علیه ارتجاع و امپریالیسم مبارزه می کند. افشای سیاست های تهوع آور و شونیستی علیه مهاجرین و پناهجویان، به اتحاد و همبستگی عمیق تر کارگران و زحمتکشان و همه اقشار و طبقات مردمی دامن زده و آنان را در یک صف علیه روابط و مناسبات ستم و استثمار و نژاد پرستی سیستم سرمایه داری قرار می دهد.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

٢٣ آوریل ٢۰٢٢