حمله هکرهای رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی به وب سایت سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)

هکرهای جمهوری اسلامی در دو روز گذشته چندین بار به وب سایت سازمان زنان هشت مارس  حمله کردند و تلاش نمودند با درج پیام های تهدید آمیز هم چون «با اطلاعات به‌ دست‌آمده، همه شما تحت تعقیب ما هستید و بدانید با شعارهای پوچ غربی نمی‌توانید عفت و زنانگی را از ملت ۲۵۰۰ ساله بگیرید، لبیک یا خامنه ای، ما از جمهوری اسلامی معذرت می خواهیم و ...»؛ باردیگر و از این طریق، ضد یت زنستیزانه خود را با زنان مبارز و انقلابی عیان تر کنند.

 

آن چه که باید بر آن تاکید شود این واقعیت است که این حمله هکری نشان می دهد که سازمان زنان هشت مارس با قدمت بیست و پنج ساله خود در افشای بی وقفه و پیگیر سیستم زن ستیزانه، ستمگرانه و استثمارگرانه جمهوری اسلامی و پیش گذاشتن راه انقلابی برای برون رفت از این شرایط، بدرستی توانسته قلب دشمن طبقاتی را نشانه رود.

 

این حمله هکری به ما و سایر نیروهای مبارز و انقلابی در عین نشان دادن خصومت عمیق رژیم جمهوری اسلامی، بازتاب ترس و وحشت شان از فراگیر شدن نظرات انقلابی ما بویژه در شرایط عینی کنونی با گسترده تر شدن مبارزات زنان است.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)

آوریل 2024

 17 فروردین 1403