دست حراست و کمیته انضباطی دانشگاهها از دختران دانشجو کوتاه!

دست حراست و کمیته انضباطی دانشگاهها  از دختران دانشجو کوتاه!

 دختر شجاعی از دانشگاه زنجان، با خطر کردن، فریاد اعتراض هزاران دختر قربانی تعرض جنسی "حراست" و کمیته های انضباطی دانشگاه شد. او با این شجاعت، نیشتری بر دمل چرکین نظامی زد که محیط دانشگاه را صحنه تاخت و تاز شبکه مخوف "استادان" حکومتی علیه دانشجویان کرده است.

این دختر دانشجو مانند هزاران دختر دانشجوی دیگر، به بهانه تخطی از حجاب اسلامی و دیگر ارزش های اسلامی، چندین بار به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده شده بود و می رفت که از دانشگاه اخراج شود. خفاشان حکومتی که در دانشگاه ها بساط پهن کرده اند، خوب می دانند که حکم اخراج دختر دانشجو چون حکم مرگ وی است. پس با تهدید به اخراج، از آنان باج خواهی جنسی می کنند. ننگ و نفرت بر آنان باد! آقای مددی در مقام معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه زنجان از این دختر دانشجو تقاضای مابه ازای جنسی می کرد تا مانع ستاره دار شدن او شود. بسیاری از دختران دانشجو از  شدت آزارهای جنسی کمیته های انضباطی و اداره حراست دانشگاه دست به خودکشی می زنند. اما این بار، این دختر دانشجو  راه حل را در خودکشی جستجو نکرد.

هر چند دانشجویان دفتر تحکیم که وابسته به جناحی از حکومت اند تلاش کردند از این حرکت برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند اما ورود گسترده دانشجویان دانشگاه زنجان به میدان اعتراض و عدالت جوئی و تنبیه متجاوزین، واقعه ای بسیار مهم بود و صحنه را عوض کرد. این دختر شجاع و دیگر دانشجویان نشان دادند که در جمهوری اسلامی، دانشگاه نه تنها مرکز آزادی و شکوفایی علم و دانش نیست؛ بلکه تبدیل به مرکز تعرض به حقوق دانشجویان و سوء استفاده جنسی از دختران دانشجو شده است. در واقع، دانشگاه که طی سال های اخیر پذیرای بیشترین تعداد دانشجویان دختر بوده است، تبدیل به یکی از اماکن ناامن برای آنان شده است!

دامنه تاثیر عمل جسورانه این دختر دانشجو، گسترده است. در دل بسیاری از مقامات و نهادهای مرتجع دانشگاهی هراس افتاده است. مقامات قضائی و امنیتی فوری دست به کار سرکوب شده اند تا مبادا اینگونه ابتکار عمل های جسورانه فراگیر شده و به برچیده شدن بساط سلطنت مخوف استادان حکومتی و حراست و کمیته های انضباطی در دانشگاه ها بینجامد. این رسوایی بزرگ، ماهیت به غایت زن ستیز جمهوری اسلامی را نشان داد؛ کاری که با  صدها عریضه نویسی و یک میلیون امضا و شکایت بردن به درگاه حاکمان ممکن نبود.  این دختر دانشجو به همراه سایر دانشجویان، اجرای عدالت و مجازات متجاوزین به حقوق و شان انسانی دختران را به عهده گرفتند: "گناهی" که دادستان زنجان آن را نابخشودنی اعلام کرده است. مقامات قضایی قصد دارند با مجازات این دختر دانشجو، مانع ورود دختران دیگر به میدان مقاومت فعال شوند. در صورت موفقیت آنان، خفاشان دانشگاه با فراغ بال به تعرضات خود علیه دانشجویان ادامه خواهند داد. پس باید با این توطئه مقابله کنیم.

ما از همه دانشجویان دختر و پسر، از خانواده های آنان، و فعالین جنبش های اجتماعی دیگر می خواهیم که  به یک جنبش گسترده برای آزادی این دختر دانشجو دامن زنیم. جنبشی که  آغاز مبارزه برای برچیدن بساط  اداره حراست و کمیته های انضباطی از دانشگاهها شود. با حمایت گسترده برای آزادی این دانشجوی دختر، مبارزه  هزاران دختر دانشجو برای رهایی از جور و ستم کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه را تقویت کنیم.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

2تیر 1387 – 22 جون 2008

 www.8mars.com

  zan_dem_iran@hotmail.com