عبای پاره حقوق بشر بر پیکر سازمان دول

عبای پاره حقوق بشر بر پیکر سازمان دول

 سعید مرتضوی، کسی که دستش به خون زهرا کاظمی (خبرنگار و عکاس) آلوده است، بعنوان عضو هیئت نمایندگی ایران در جلسه افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور یافت. این اولین بار نیست که جانیان، نمایندگان اجرای «حقوق بشر» می شوند. در واقع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نهادی که شورای کنونی جای آنرا گرفته، بقدری بی آبرو شده بود که مجبور شدند تعطیلش کنند. چرا که مرتبا دولت هائی که حتی تظاهر به احترام به حقوق بشر هم نمی کردند بر کرسی ریاست آن می نشستند. و در مورد این شورای جدید هم، با حضور قاضی مرتضوی در اولین اجلاس آن تنها می توان گفت «سالی که نکوست از بهارش پیداست».

 اینکه جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی را بعنوان نماینده خود به شورای حقوق بشر می فرستد جای تعجب ندارد. کسی که شخصا در شکنجه و قتل یک  زن دست داشته بهترین نماینده رژیمی است که بر پایه سرکوب وحشیانه زنان بنا شده است.

 اینکه سعید مرتضوی می تواند در جلسه افتتاحیه این شورای جدیدالتاسیس حضور یابد، نشان از ماهیت این شورا و سازمان ملل بطور کلی دارد. امروز سازمان ملل و بسیاری دیگر از ارگان های وابسته به دول که این روزها به «ارگان های بین المللی» و «جامعه جهانی» معروف شده اند، بارها تحت نام دفاع از زنان، دفاع از حقوق بشر، اجرای معاهده های بین المللی و ...، تحریم های اقتصادی را سازمان داده اند و تجاوزات نظامی و بمباران ها را تطهیر کرده اند. تحریم ها و جنگ هائی که در خدمت منافع قدرتهای اقتصادی نظامی حاکم بر جهان بوده اند و نتیجه ای جز گرسنگی و مرگ برای مردم و بویژه زنان نداشته اند.

 دخیل بستن برای دادخواهی از جنایات جمهوری اسلامی در حق مردم به ارگان هایی که دولت ها برای پیشبرد منافع خود ایجاد کرده اند، راه به جائی نمی برد. جمهوری اسلامی به دست توانای مردم و بوِیژه جنبش بالنده زنان ایران به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد.

سازمان زنان هشت مارس (ایرانی – افغانستانی)

22 ژوئن 2006