دستگیری فعالین جنبش زنان محکوم است

دستگيری فعالين جنبش زنان محکوم است

 ديروز، 13 اسفند، بيش از سی تن از فعالين جنبش زنان در تجمعی مقابل دادگاه انقلاب دستگير شدند. اين دستگيری بخشی از حملات جمهوری اسلامی به زنان و جنبش زنان است که با فرارسيدن هشت مارس، زمانی که زنان به اشکال مختلف در تدارک تجديد عهد خود در مبارزه عليه ستم هستند، شدت می يابد.

ما اين تعرض جمهوری اسلامی به فعالين جنبش زنان را محکوم می کنيم و خواهان آزادی فوری و بدون قيد شرط همگی آنان هستيم. ما بار ديگر اعلام می کنيم که لحظه ای از فعاليت برای سر به نيست کردن اين حکومت ضد زن از پای نمی نشينيم.

 سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی)

14 اسفند، 3 مارس 2007