با مبارزات سراسری ماشین کشتار و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی را در هم شکنیم!

رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از روند رو به رشد مبارزات دست به اعدام های وسیع زده و این گونه ماشین کشتار خود را به رخ توده های مردم می کشد. مردمی که در همین دوران هشت ماه گذشته در خیزش ژینا، مرگ را به سخره گرفتند و در برابر سرکوبگران تا به دندان مسلح ایستادند و برای آزادی و رهایی خود جنگیدند.

تنها راه در برابر همه انسان های آزادیخواه، مبارز و انقلابی این است که با پیشبرد مبارزه به اشکال و ابتکارات گوناگون مانع از ادامه یابی اعدام های وحشیانه شوند و این مبارزه را به عنوان بخشی از مسیرسرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و درهم شکستن درهای زندان تلقی نمایند.

علیه موج اعدام های جمهوری اسلامی به ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم با افشای هر چه بیشتر جنایات جمهوری اسلامی افکار مردم مترقی را جلب کنیم.

 

زمان : شنبه ١٣ می ٢٠٢٣ از ساعت ١ تا ٣ بعد از ظهر

مکان: میدان ترافالگار اسکوئر مقابل نشنال گالری

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- لندن