فراخوان برای شرکت در  آکسيون اعتراضی عليه اعدام

برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی تمام زندانيان سياسی به خيابان ميائيم!

تنها راه مقابله با چوبه هایدار جمهوري اسلامي، ادامه مبارزه گسترده تر؛ هدفمند و سراسری است.

 زنان و مردان آزاديخواه، مبارز و انقلابی:

 به ما بپيونديد تا همراه و يک صدا با هم، رژيم زن ستيز و جنايتکار جمهوری اسلامی را بیش از پیش در ميان مردم آزادۀ جهان افشا نموده و حمايت  و پشتيبانی آنان را برای ممانعت از اعدام ها و محکوم کردند رژيم آدمکش جمهوری اسلامی، جلب کنیم.

 

شنبه ٢٠ ژانویه ٢٠٢۴

 

خرونینگن: ١٢:٠٠ تا ١۴:٠٠

Rijksuniversiteit / Broerstraat 5, 9712 CP

 

آمستردام: بورس پلین١٣:٠٠ تا ١۵:٠٠

 

سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)- هلند