شرکت در مارش سراسری اول ماه مه روز جهانی کارگر

در آمستردامهلند

در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار می شود که تحت حاکمیت نظام سرمایه داری امپریالیستی بویژه در دهه‌های اخیر و از آغاز دوران گلوبالیزاسیون، غلبه بیکاری و فقر، تشدید استثمار کارگران و زحمت کشان، بردگی بیش از حد از کودکان کار و زنانه شدن فقر؛ به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است.

زنان با توجه به سلطه پدر/مردسالاری و تبعیض جنسیتی، بخش بزرگی از نیروی کار ارزان و یا کار بدون مزد، را تشکیل داده، بیشترین بخش جمعیت فقیر در سطح جهانی بوده و تحت استثمار مضاعفی قرار دارند.

اول ماه مه، روز تجدید پیمان کارگران پیشرو و آگاه برای ساختن جهانی بدون ستم و استثمار است!

 با حضور خود در این تظاهرات، صفوف مشترکِ مان با سایر نیروهای انقلابی و انترناسیونالیستی را برای مبارزاتی انترناسیونالیستی، رزمنده و انقلابی علیه بی عدالتی های نظام سرمایه‌داری جهانی؛ تقویت کنیم.

زنده باد روز همبستگی جهانی کارگران!

چهارشنبه: ١ مه ٢٠٢۴

مکان تجمع ساعت: ١۴:٠٠ (موزیوم پلین) آمستردام

شروع تظاهرات: ١۴:٣٠ به سمت مارتین لوترکینگ پارک

پایان برنامه : ١۹:٠٠

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – هلند