گزارش از یک ماه آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم و آزادی زندانیان سیاسی – لندن

گزارش از یک ماه آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم و آزادی زندانیان سیاسی – لندن

 

کمیته جوانان در انگلستان به همراه سازمان زنان هشت مارس از ماه ژوئن آکسیونهای اعتراضی خود را هر شنبه در یکی از بزرگترین میدانهای لندن(ترافالگار) در حمایت از مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی و با خواست آزادی زندانیان سیاسی برگزار کرده است.

در ماه نوامبر علیرغم هوای سرد و بارانی تلاش کردیم با برگزاری آکسیون اعتراضی خود از جنایات جمهوری اسلامی علیه زنان، جوانان و مردم با طرح خواستهائی هم چون: نه به حجاب اجباری، نه به سنگسار، جدائی دین از دولت، نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم، آزادی زندانیان سیاسی، نه به اعدام، نه به شکنجه و.... را نشان دهیم. در این آکسیون ها با قرار دادن نمایشگاه عکس که گوشه ای از ددمنشی نیروهای سربکوبگر جمهوری اسلامی علیه مردم را نشان می دهد، و هم چنین با قرار دادن میزی که با شعار «سرنگون باد جمهوری اسلامی» مزین شده است به جمع آوری امضا در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی و کمک مالی ، به جلب افکار مترقی مردم کشورهای مختلف پرداخیتم.

ما هر هفته اعلامیه به زبان انگلیسی به طور وسیع در بین مردم پخش می کنیم. در ماه نوامبر اعلامیه ای با عنوان « به کشتار و قتل و تجاوز پایان دهید، آزادی زندانیان سیاسی» را به مردمی که خواهان کسب اطلاع بیشتر در مورد ایران بودند پخش کردیم.

در طول 5 ماه گذشته به جرئت می توان گفت نزدیک به 20000 هزار اعلامیه در دسترس علاقمندان به مبارزات مردم ایران پخش شده است. در این اعلامیه ها ما تلاش کرده ایم به مردم جهان توضیح دهیم که جوانان، زنان و کل مردم ایران چرا بر علیه کلیت نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، چرا موسوی و جناح به اصطلاح اصلاح طلب این رژیم هیچ تفاوتی با جناح دیگر ندارد و دعوای هر دو جناح بر سر حفظ رژیم سرکوب و شکنجه و اعدام است ، و اینکه در طول سی سال گذشته کل این نظام زنان را در فرودستی مطلق قرار داده، جوانان را سرکوب و بی آینده کرده، خون تمامی مردم زحمتکش را به شیشه کرده است ، هیچ گونه آزادی بیان و عقیده وجود ندارد و... به همین دلیل است که اکثریت زنان، جوانان و مردم این گونه شجاعانه به مبارزه دست زده اند.

علیرضا شریعت یکی از فعالین کمیته جوانان در انگلستان

 
2009/12/06