گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی به مناسبت ۳۲ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - لندن

گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی

به مناسبت ۳۲ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

و با خواست آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی

 در ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ – لندن

 

فعالین سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان