ما جمعی از فعالين کارزار در پاريس و کميته ضد سنگسار

ما جمعی از فعالين کارزار در پاريس و کميته ضد سنگسار

 هم در اين راهپيمائی شرکت کرديم (اعلاميه ای هم به مناسبت اين روز تهيه کرده بوديم که تا حد امکان پخش شد و به زبان فرانسه و فارسي در سايت ها قابل دسترس است). کوشيديم در اين روز شانه به شانه زنان جهان صدای خود را بر عليه خشونت بلند کنيم، با زنانی که از قبل می شناختيم تجديد عهد کنيم، با زنان ديگری آشنا شويم. همگی می دانستيم که ستم بر زن مسئله ای جهانی است، هر چند در کشورهای مختلف به طرق مختلف اعمال می شود و در کشورهايی مثل ايران کيفيتا خشن تر است. همگی می دانستيم که مبارزه زنان عليه نابرابری نيز مبارزه ای جهانی است. مسئله ای که بايد بيشتر به آن بپردازيم، آموختنی آگاهانه تر از تجارب هم و نزديک تر کردن اين مبارزات به هم  و تبديلشان به جريان قدرتمند است. راه حل نهائی کار امروز و فردا نيست ولی همصدائی های امروز راه را برای کنش های فکری و عملی کارسازتر بعدی باز ميکند.

یکی از فعالین هشت مارس – پاریس  25 نوامبر 2006