گزارش مراسم 8 مارس 2013 در آلمان – دوسلدروف

SAM_0490.JPG

SAM_0498.JPG

SAM_0534.JPG

امروز حضور ما صدائی بود از مبارزات زنان در سراسر جهان .

 ظهر جمعه 8 مارس در خیابان بودیم و با فضائی پر از رفت و آمد در مقابل مرکز ایستگاه قطار، که با دادن اعلامیه و پخش شکلات به زنان شروع شد.

 جهت بزرگداشت این روز که دستاوردهای بسیاری را برای زنان به همراه داشته و ذکر این مسئله که مبارزات زنان علیه مردسالاری سیستم سرمایه داری و پیشبرد آن کماکان ادامه دارد، صحبتهای زیادی شد.

زنان مبارزی از کلن با دنبال کردن فراخوان و پرس وجو نمودن به ما پیوستند.

 آنها با پشتیبانی از روز جهانی زن و تشویق زنان برای نقش داشتن در مبارزه و حضورشان در صحنه مبارزاتی در این حرکت  پرشوراستقبال نمودند.

در این میان جمعی از زنان افغانستانی نیز با دیدن شعارها به زبان فارسی و دیدن آرم سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان) به وجد آمده و به سوی ما آمدند و شروع به صحبت کردن شده و خواستار تماس مجدد شدند.

 دختران جوان گروه گروه با استقبال و تبریک روز زن مشتاقانه اعلامیه را میگرفتند. علیرقم دستاوردهای زنان در روز جهانی زن، که قابل تحسین است، ویژه گی امسال، که مبارزات پیگیر زنان بطور برجسته در سراسر دنیا، بخصوص در مناطق عربی و خاورمیانه، ضرورت پیگیر و مداوم را متذکر شده و تاکید بیشتری را نمودیم.

امسال زنان در خیابان با دید روشنتری به مسئله زن مینگرند اما هنوز نیاز به کار پیگیر و فراوانی در این زمینه است.

آگاهی زنان از ستم و فرودستی که سیستم سرمایه داری با روش مردسالاری بکارمیبرد، مسئله ای بسیار عمیق و ضروری است.

عصر جمعه هم با همبستگی با زنان فعال سازمانهای چپ در این منطقه و پخش مجدد اعلامیه  در خیابان نورد و پیوستن به آنها روز زن را همراه شدیم .

مسئله زنان ایران و مبارزات سه دهه اخیر آنها علیه  نظام تئوکراکسی جمهوری اسلامی را برای زنان شرح داده و نیاز همبستگی بین المللی مبارزات زنان مورد تائید همگی قرار گرفت .

 نقش امپریالیستها و بنیادگرایان مذهبی که دوروی یک سکه هستند نیز روشنترشد.

 

با امید به مبارزات پیگیر در راه رهائی زنان در سراسر دنیا .

سازمان زنان هشت مارس ( ایران – افغانستان )دوسلدورف