گزارش کوتاه از برگزاری تظاهرات در لندن!

شنبه هشت اکتبر در میدان ترافالگار تظاهراتی در همبستگی با مبارزات مردم برگزار شد. طبق معمول این روز ها تعداد قلیلی از سلطنت طلب ها با پخش وسیع و مجانی پرچم شیر و خورشید شان در بین جوانانی که فکر می کنند پرچم ایران است نیز حضور داشتند.

 ما  فعالین سازمان زنان هشت مارس با پلاکاردها و عکس های مبارزاتی این دوره و به ویژه مبارزات زنان و شعارهای مان، با پخش وسیع اعلامیه به زبان فارسی و انگلیسی و با صحبت با بسیاری از مردم از کشورهای گوناگون، به ویژه با جوانان زن و مرد ایرانی تلاش کردیم در باره مبارزات مردم و فرصت های عظیم و خطراتی که هم زمان این قیام را تهدید می کند و هم چنین وظایف خطیر ما، گفتگو کردیم. تعدادی خواهان تماس بیشتر شدند. دو زن که زبان انگلیسی را با لهجه صحبت می کردند خواهان دو پلاکارد ما با شعار: ما حجاب اجباری و جمهوری اسلامی را با هم دفن خواهیم کرد، مرگ بر جمهوری اسلامی و حجاب اجباری، بودند. توضیح دادیم این پلاکاردها برای فروش نیست، گفتند می خواهیم در تظاهرات ها با این پلاکاردها شرکت کنیم. در نهایت دو پلاکارد را گرفتند و بیست پوند هم کمک مالی کردند.
 ۹ اکتبر ٢٠٢٢