گزارش کوتاه از تظاهرات ٣٠مهر / ٢٢ اکتبر در لندن

سازمان زنان هشت مارس به همراه سایر نیروهای مبارز و رادیکال در تظاهرات شنبه ٣٠مهر / ٢٢ اکتبر در همبستگی با خیزش اخیر و مبارزات شکوهمند زنان در میدان ترافالگار در  لندن شرکت کرد.  در این تظاهرات با پخش بیانیه «به دنبال چه اتحادی هستیم» تلاش شد به حول آن با مردم بحث و گفتگو شود.

آن چه که در تظاهرات لندن همانند بسیاری از کشورهای دیگر می گذرد، این است که یک اقلیت کوچک اما از نظر مالی و لجستکی قوی تلاش دارد فضای مبارزاتی خارج از کشور را که در نتیجه خیزش شکوهمند مردم ایجاد شده را آلوده کند و مسیر مبارزات را منحرف سازد.

وظیفه ای که بر دوش همه نیروهای مبارز در این دوره سرنوشت ساز قرار دارد این است که بتوانند صفی متحد علیه همه این دارو دسته های وابسته به امپریالیست ها و در دفاع از مردم و مبارزات سراسری شان سازماندهی کنند.
سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) انگلستان

٢٢ اکتبر ٢٠٢٢