گزارش نشستی در حمایت از خیزش ١٤٠١ایران و کنفرانس زنان پایه

جمعه ٢ دسامبر –١١ آذر ١٤٠١

این برنامه از طرف «سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن»، به همراه سایر نیروهای  «کنفرانس زنان پایه شهر برمن»، با هدف معرفی ابعاد قیام در ایران و جلب حمایت جهانی از مبارزات زنان و سایر اقشار تحت ستم در ایران و همچنین معرفی «کنفرانس جهانی زنان پایه»، برنامه ریزی شده بود.

در ابتدای برنامه گزارش کوتاهی در رابطه با حملات وحشیانۀ حکومت های ترکیه و ایران به کردهای سوریه و عراق، ارائه شد.

در ادامه، فیلم کوتاهی را که فعالین هشت مارس با عنوان، «تاریخچه کوتاه مبارزات زنان ایران از زمان قدرت گیری جمهوری اسلامی تا کنون و خیزش قهرمانانه ماه های اخیر»، با همکاری فعالین سایر واحد ها تهیه کرده بودند، همراه با توضیحاتی به زبان آلمانی ارائه کردند که به گفتۀ شرکت کنندگان، بسیار گویا و ملموس بوده و بیش از تمام قسمت های دیگر برنامه مورد توجه قرار گرفت و به گفتگوهایی در مورد مختصات دقیق تر قیام ایران، دامن زد.

در قسمت پایانی، گزارش کنفرانس زنان پایه جهان در ماه سپتامبر امسال در تونس، به همراه توضیحاتی در مورد چگونگی شکل گیری این کنفرانس در سال ٢٠١١، ارائه شد.

دیوارهای سالن با پرچم کنفرانس زنان و پرچم سازمان زنان هشت مارس، به همراه تصاویری از مبارزات زنان و مردان ایران در ماه های اخیر، پوشانده شده بود که فضای مبارزاتی این روزهای ایران را به خوبی منعکس می کردند.

بوفه ای هم همراه با غذا و نوشیدنی برای شرکت کنندگان تدارک داده شده بود که در فواصل برنامه مورد استفاده قرار می گرفت و مبلغی کمک های مالی هم با هدف  تأمین هزینۀ سفر یک زن افریقایی برای شرکت در کنفرانس تونس، جمع  شد.

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - برمن

٤ دسامبر ١٤٠١