گزارشی کوتاه از آکسیون همبستگی با قیامگران کردستان


پنجشنبه ٣ آذر در  همبستگی با   قیامگران کردستان و افشای جنایات جمهوری اسلامی از جانب «شورای همبستگی با مبارزات مردم» تظاهراتی در میدان ترافالگار لندن از ساعت شش عصر برگزار شد. فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز در این تظاهرات سهم گرفتند.

با وجود هوای بارانی و روز کاری تعداد نسبتا  قابل ملاحظه ای در این آکسیون اعتراضی حضور یافتند.  در طول برنامه، علاوه بر سخنرانی های گوناگون در افشای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و گسیل نیروهای سرکوبگرش به کردستان، شعارهایی در دفاع از زنان، از ملیت های تحت ستم و... داده شد.

٢٤ نوامبر ٢٠٢٢