گزارشی کوتاه از شرکت در تظاهرات و میتنگ اتحادیه های گارگری - لندن

هفته گذشته فراخوانی جهت برگزاری تظاهرات و متینگ توسط اتحادیه های کارگری در چندین کشور از جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا و...درحمایت و همبستگی با خیزش انقلابی در ایران، در حمایت از کارگران و خواست آزادی زندانیان سیاسی برای روز چهارشنبه 8 فوریه منتشر شد.

این برنامه در لندن در مقابل پارلمان برگزار شد. برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه فعالین و نیروهای چپ از ایران نقش مهمی را بر عهده داشتند . فعالین سازمان زنان هشت مارس با پخش اعلامیه و نمایشگاه عکس نیز در این گردهم آیی اعتراضی حضور داشتند.