گزارش راهپیمایی روز جهانی کارگر - برمن

دوشنبه اول ماه می ۲۰۲۳

تظاهرات بزرگی از ساعت ۱۲ ظهر از ایستگاه مرگزی قطار در شهر برمن، توسط جمعی از نیروهای چپ و رادیکال، با حضور نیروهای مترقی از ملیت های مختلف، برگزار شد. ما هم همراه با تصاویر مبارزات اخیر، بنرها، پرچم ها، شعارها و اعلامیه های خود، شرکت کردیم و موفق شدیم تعداد زیادی اعلامیه سازمان زنان هشت مارس، به زبان های فارسی و آلمانی را پخش کنیم که بسیارمورد استقبال قرار گرفت.

در اکسیون امسال اغلب سخنرانان در کنار حمایت از مبارزات کارگری در ایران و جهان، به مبارزات زنان ایران و خیزش زن، زندگی، آزادی، پرداخته بودند. سلطنت طلبان در این اکسیون جایی نداشتند و هیچ پرچم و شعار راست و ارتجاعی در صفوف راهپیمایان اجازه حضور نیافته بود.

در تمام طول  راهپیماییِ سه و نیم ساعته،  یک گروه موسیقی، جمعیت را همراهی می کرد. تظاهرات با رقص گروهی جمع بزرگی از شرکت کنندگان، و با امید تظاهرات باز هم پر جمعیت تر و پر شورتر در سال آینده، به پایان رسید.