گزارش آکسیون شنبه ٢٤ ژوئن

در اعتراض به اعدام های وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی

ما همراه با دیگر تشکلات و فعالین چپ و رادیکال در میدان ترافالگار لندن جمع شدیم و تلاش کردیم افکار مردم مترقی رهگذر را در مخالفت با اعدام، این خشونت سبعانه جلب کنیم.

در حین پخش اعلامیه سازمان زنان هشت مارس در محکومیت اعدام ها در بین کسانی که خواهان آن بودند، توانستیم برای تعدادی از مردم بویژه زنان، شرایط جامعه و علل انجام اعدام ها توسط جمهوری اسلامی را توضیح دهیم و بگوئیم که در شرایط کنونی، این اعدام ها و شکنجه ها، دستگیری ها و فشار بر خانواده های جانباختگان نه از قدر قدرتی رژیم بلکه از موضع ضعف و استیصال است.

چند زن جوان  با دیدن پرچم سازمان زنان 8 هشت مارس و نمایشگاه عکس و پلاکارد ها و با توضیحات ما در رابطه با نقش زنان در #خیزش_ژینا که محور اصلی آن مبارزه علیه حجاب اجباری بود و ادامه این مبارزه و جایگاه آن ، خواهان حمایت عملی تری از مبارزات شدند. برخی از زنان با کمک مالی اعلام کردند که کمک شان به خاطر این است که بتوانیم اعلامیه ها را تکثیر و در بین مردم پخش کنیم.فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- لندن

٢٤ ژوئن ٢٠٢٣