گزارش دو تظاهرات در لندن

فعالین سازمان زنان هشت مارس، چهارشنبه ٢١ فوریه  ٢٠٢۴ در دو تظاهراتی که در مرکزشهر لندن برگزار شد، شرکت کردند.

تظاهراتی مقابل پارلمان در دفاع از مردم فلسطین و علیه نسل کشی صهیونیست ها با خواست آتش بس و خاتمه دادن به کشتار مردم بی گناه در زمانی که  پارلمان دولت انگلیس در حال بحث و مناظره در مورد فلسطین بودند، برگزار شد.

تظاهرات دیگر از جانب نیروهای مترقی در دفاع از آزادی  بیان و برای آزادی جولیان آسانژ سازماندهی شده بود. آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس که به  جرم افشای  جنایات امپریالیسم آمریکا و سربازان اش در افغانستان و عراق در زندان بسر می برد و امکان استراد او به آمریکا مردم آزادیخواه و مبارز را بیش از پیش نگران کرده است.
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) – انگستان

22 فوریه 2024