گزارش کوتاه از تظاهرات ١۸ می - لندن

تظاهرات امروز ١۸ مه ٢٠٢۴ لندن در محکومیت نژاد پرستان اسرائیلی در نسل کشی از فلسطینی ها.

مردم یک صدا فریاد می زدند «آزادی فلسطین»

در این تظاهرات برخی از تشکلات فمنیستی که در کنار ستمدیدگان فلسطینی ایستاده اند شرکت داشتند.

این دسته از تشکلات فمینیستی موضوع دفاع از مردم فلسطین و افشای اشغالگران اسرائیلی را بدرستی وظیفه تشکلات فمینیستی می دانند.

آن چه که غیر قابل انکار است این حقیقت می باشد که رهایی زنان از ستم جنسیتی جدایی از رهایی مردم فلسطین از چنگال صهیونیست ها، همه قدرت های امپریالیستی و دولت های ارتجاعی هم چون رژیم جمهوری اسلامی و امارت اسلامی طالبان ندارد.

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - لندن