گزارش تظاهرات علیه نسل کشی در فلسطین در شهر برمنِ آلمان

طی چند هفته گفتگو و برنامه ریزی،  شماری از نیروهای پیشرو، چپ و کمونیستِ شهر، تظاهرات مشترکِ رادیکالی را علیه نسل کشی در فلسطین، در روز شنبه، ٢۵ ماه می ٢٠٢۴ برنامه ریزی کردند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) هم در تمامی مراحل برنامه ریزی و نوشتن اعلامیۀ مشترک، و همچنین در راهپیمایی، حضور فعال داشتند.

جمعیت ضمن راهپیمایی در خیابان های مرکزی و پر تردد شهر، در تمامی طول برنامه، یک صدا نسل کشی در فلسطین را محکوم کرده و همزمان شعارهایی در محکومیت دولت آلمان، سایر کشورهای اروپایی و امریکا، که با حمایت های مالی و تسلیحاتی خود، در این جنایات سهیم هستند؛ سردادند.

در طول دو و نیم ساعت تظاهرات، چند توقف در نقاط شلوغِ مسیر صورت گرفت که در هر نوبت چند تن از حاضرین سخنرانی های کوتاه ولی تیز و محکمی را ارائه دادند.

عکس ها، بنرها، شعارها که با صدای نواختن طبل همراهی می شد و سخنرانی های افشاگرانه، همه گی توجه بسیاری از عابرین را به خوبی جلب کرد؛ تا جایی که برخی از آنان با تکرار شعارها راهپیمایان  را همراهی می کردند.