به مناسبت 8 مارس، روز جهانی نبرد زنان

زنی از عصر حاضر

چهره ام خشم زمانه

سينه ام درد بی کرانه

کارم ارزانترين کارِ زمانه

لخت وعورم اين بار اما

عليه مسجد، کليسا وکنيسه و...

در خيابانها می رزمم

عليه سرمايه و هر چه جهل و خرافه

کودکانم را می پرورانم با عشق

گرچه ميدانم در اين جهنم سرمايه

جز نفرت و تباهی چيزی ندارند

دستانم خونين اما عاشقانه

پيکر کودکانم را به دوش می کشم

سنگينی کارِ خانه و کارخانه

سنگينی تابوهای فرهنگ تباهی

می رزمم عليه چرخه جهل و خرافه

من زنی از عصر حاضر

در خيابان، خانه و کارخانه

از برای عشق و آزادی

عليه دين و سرمايه

 

پروانه قاسمی

اول مارس2012

 

ghassemi2@yahoo.ca  / www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

 

منبع: روشنگری