بازجنایتی د یگر هفته پیش مریم ایوبی در صحن کشتارگاه اوین بدسث جلادان سنگ بدست به مرگی فجیح محکوم شد وهم زمان در ادامه قثلهای زنجیره ای زنان دو زن دیگر در مشهد به قثل رسیدند:اعدام رسمی و اعدام غیر رسمی اعدام قانونمند و اعدامهای خارج از قانون بد و بدتر جمه

تحقق وعده های "سنگسار مریم ایوبی:

اصلاح طلبانه" در نظام جمهوری اسلامی!

 

بازهم جنایتی دیگر. هفته پیش، مریم ایوبی در صحن کشتارگاه اوین، بدست جلادان سنگ بدست، به مرگی فجیح محکوم شد، وهم زمان در ادامه قتلهای زنجیره ای زنان، دو زن دیگر در مشهد به قثل رسیدند: اعدام رسمی و اعدام غیر رسمی اعدام قانونمند و اعدامهای "خارج از قانون"! " بد و بدتر"! جمهوری اسلامی، حق انتخاب از میان این دو را به زنان اعطا کرده است!

طی چند ماه اخیر، پیش از پانزده زن، به طرز فجیعی به قتل رسیده اند و قتلهای زنجیره ای، با کشتن این زنان در خفا، ادامه یافت. اجساد این زنان، پیچیده در چادر، در بیابانهای اطراف شهر پیدا شد و در سکوتی مرگزار بدست فراموشی سپرده شدند. این جنایات نشان می دهد که سرکوب زنان بخش لاینفک نظام اسلامی است. تقریبا یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری میگذرد و رای دهندگان هنوز وعده های "اصلاح طلبانه" و ژستهای عوامفریبانه انتخاباتی را ازخاطر نبرده اند. رژیم سعی کرد با وعده های دروغین و پوشالی و بازیهای جناحی، بخشی از مردم را که در حصار تنگ و تاریک جمهوری اسلامی، آلترناتیوی جز این جناح و آن جناح نمی شناسند، فریفته و به پای صندوقهای رای کشاند."اصلاحاتی" که رژیم وعده می دهد، قرار است در چارچوب نظام زن ستیز جمهوری اسلامی و مبثنی بر قوانین اسلامی و بر متن این جنایات صورت گیرد! جمهوری اسلامی در عملکرد هر روز خود نشان می دهد که حتی اگر رئیس جمهورش گوش فلک را با وعده و وعید کر کند، و حتی اگر هزاران ماسک "خوش آب و رنگ" بر چهره زند، هیچ تغییری در ماهیت زن ستیز وجنایتکارش ایجاد نمی شود. بار دیگر نظام پوسیده اسلامی ثابت کرد که به هیچ طریقی قابل اصلاح نیست و تنها اصلاحش،سرنگونی آن است!

 

سازمان زنان هشت مارس(ایرانی  افقانستانی) 2001 جولای01