آذر درخشان درگذشت


سحرگاه روز 26 مه (6 خرداد) رفیق آذر درخشان (مهری علی ملایری)

پس از 11 سال مقاومت در مقابل بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت.

رفیق آذر از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و از بنیانگذاران سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان)، از مبتکران اصلی راهپیمایی 5 روزه کارزار زنان در شهرهای اروپا علیه قوانین نابرابر و مجازاتهای اسلامی و نویسنده کتاب "زنان سال صفر" بود.

بی شک فقدان این رفیق عزیز برای جنبش کمونیستی و جنبش رهایی زنان، اعضای خانواده و کلیه دوستان و یارانش ضایعه ی بزرگ و تاسفباری است.

باشد با تکیه بر شانه های یکدیگر و همبستگی رفیقانه بار این اندوه سنگین را تحمل کنیم.

یاد و خاطره رفیق آذر درخشان گرامی باد.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست - مائوئیست(


26  
مه 2012 (6 خرداد 1391(


تاریخ، محل تدفین و برگزاری گرامی داشت رفیق آذر متعاقبا اعلام خواهد شد.