یک خبر درناک ، آذر درحشان خاموش شد.

خبرخاموشی آذر درخشان، خبری دردناک بود ،آذر عمرکوتاهش را در راه مبارزه با استبداد و ارتجاع و عقب ماندگی سپری کرد. برای جنبش زنان متر قی و چپ گرا شخصیتی موثر و راه گشا بود تا آخرین روزهای زندگی دست از مبارزه نکشید. آذر از آن گروه شخصیت های سیاسی آگاه بود که با صادرات فرهنگی جمهوری جهل و جنایت مرز بندی قاطع و آشتی ناپذیر داشت.

این اتفاق باور نکردنی را به همه یاران وهمراهانش و جنبش های مترقی زنان تسلیت میگوئیم. نام او و یاد او همیشگی باد .

مرکز پژوهشی سیتمای آزاد. بصیر نصیبی