میظر یاسمین

خبری دردناک - جنبش کمونیستی ایران یکی از بهترین فعالین خود را از دست داد.

شجأعتش در برخورد با بیماری تنها جنبه ای‌‌ از شجاعت بی نظیرش در مقابله با امپریالیسم و سرمایه بود.

هیچکس جای خالی‌ او را پر نخواهد کرد

یاد و خاطره رفیق آذر  گرامی باد.