فريده رضايی

مهربان آذر بدرود، آيا مرگت را باور کنم، اي مبارز، اي رفيق رزمنده خستگی نا پذير که 11 سال در برابر بيماری سخت مقاومت کرديد. اين صدای زنان ايران است جمله ايی تاريخي که در کارزار زنان در مقابل سفارت ج.ا  فرياد ميزديد. آذر رزمنده اي سازش ناپذير با آرمان والای کمونيستی که از او درسها آموختم، اين ضايعه بزرگ را به خانواده، بستگان، رفقای سازمان 8مارس تسليت ميگويم.

با ادامه راهش ياد هميشه زنده اش را گرامي ميداريم.

آذر آتشی ست که خامو شی نمی گيرد.