هما دارابی استاد دانشگاه، روان‌پزشک، متخصص کودکان، فمینیست، در ٢ اسفند ١٣٧٢در اعتراض به نقض حقوق زنان و علیه حجاب اجباری در میدان تجریش حجاب از سر برداشت و تنش را به آتش کشید و روز بعد ٣ اسفند جان عزیزش را از دست داد.

اما تمام نشد…

٢۹ سال بعد در همان میدان زنان، جوانان و نو جوانان دختر در قیام ژینا  با شعار مرگ بر دیکتاتور، زنده آباد ازادی  حجاب پرچم ایدئولوژیک رژیم اسلامی را به آتش کشیدند!

و این مبارزه هم چنان ادامه دارد…

 

٢٢ فوریه ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس