لیست زندانیان سیاسی، در صف اعدام، هر روز بلندتر می شود!

صدایشان باشیم و با یرافراشته نگاه داشتن پرچم مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، هر روز و هر لحظه، این واقعیت را به جمهوری اسلامی یادآور شویم که احکام اعدام و اجرای این احکام، نه تنها ما را مرعوب نمی سازد، بلکه آتش خشم ما را شعله ور تر ساخته و بر خیل عظیم ستمدیدگان معترضی که کمر همت به نابودی این سیستم ستم و استثمار بسته اند می افزاید و عزممان را برای برانداختن این حکومت فاشیستی راسخ تر خواهد سازد!٧ می ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس

@hashtemars