قصاب کودکان سلیمانی و تبلیغات رژیم حول شعار «مرد میهن آبادی»

تبلیغ این شعار توسط رژیم و در این روزها به حول مراسم برای سلیمانی جلاد باید هشداری باشد برای همه ما که شعار هایی را به میان انقلاب مان ببریم که رو به آینده باشد و با دشمن هیچ مرز مشترکی را نداشته باشد. شعارهایی که بتواند خیزش مان را رادیکالتر کند .

شعار هایی که با مردسالاری، ستم ملی، ستم بر اقلیت های جنسی جنسیتی و… مرز بندی کند.

بی تردید شعار «مرد میهن آبادی»، شعار مردسالارانه و ناسیونالیستی است. بکار برد کلمه «مرد» در این شعار تاکیدی است بر یک رابطه اجتماعی ستم گرانه. علاوه بر مردسالاری، این شعار ناسیونالیستی است. چرا که با استفاده از احساسات مردم نسبت به «میهن» در پی نفی ستم ملی است. به رسمیت نشاختن ستم ملی به ملیت ‌های تحت ستم به معنی استحکام بخشیدن به نظام طبقاتی شونیستی جمهوری اسلامی است. بخش «آبادی» این شعار هم با دیدی کاملا مردسالارانه پیش گذاشته شده است. چرا که پیشروی جامعه و به اصطلاح آبادی آن را حاصل فعالیت مردان می‌داند.

بر همین پایه است که رژیم از این شعار در ضدیت با شعار «زن زندگی آزادی» استفاده می کند.

تلگرام کارزار زنان

٤ ژانویه ٢٠٢٣