اینجا سلیمانیه از شهرهای اقلیم کوردستان عراق است.


زنی که خلاف «نورم» جامعه مردسالار در خیابان ظاهر شده مورد یورش مردان قرار می گیرد، لباس‌ هایش پاره و جسمش مورد تعرض جنسی قرار می گیرد. جرمش این بوده که به تماشای مانور موتور سواران رفته و جرم بزرگترش بر پشت یکی از موتور سواران نشسته و فیلم گرفته است! چه گستاخی! زن باشی و به این کارهای مردانه دخالت کنی!

تا زمانی که این تفکر پدرسالارانه در جامعه غلبه داشته باشد، هیچ زنی نه از خشونت مردان با «غیرت» در امان نخواهد بود.

تا زمانی که مردان در جامعه اسیر این تفکر ضد زن هستند، در اسارت مناسبات ستمگرانه قرار خواهند گرفت.

زنان در همه جا از روستا ها تا شهر های بزرگ، از کشورهای موسوم به جهان سوم تا کشورهای پیشرفته فرودست اند و به اشکال مختلف مورد خشونت قرار می گیرند.

ستم بر زن جهانیست و مبارزه زنان علیه فرودستی نیز جهانیست.

تنها راه مقابل زنان برای بر چیدن پدر/ مرد سالاری، برای کنترل بدن خود، متشکل شدن در تشکلات مستقل و انقلابی و توده ای خود هستند.

تلگرام کارزار زنان

٤ ژانویه ٢٠٢٣