ناقص سازی جنسی دختران عملی خشونت آمیز و وحشیانه است

شيلان دختر هفت ساله كرد در حاليكه لحظه ای لبخند و تبسم از چهره اش محو نميشود ,در خانه همسايه با دختران همسن و سال خود به انتظار پارتی كه مادرش به او قول داده است نشسته است. اما واقعيت اين است كه پارتی ای در كار نيست و او و 5 دختر خردسال ديگر همسايگی تا دقايقی ديگر ختنه خواهند شد.ختنه دختران عملی است كه قرنها در كردستان عراق انجام ميشود. كاتيب پيرزن 91 ساله ای كه از اين عمل حمايت ميكند ميگويد: ختنه برای پاك شدن روح زن از مسائل جنسی واجب است چرا كه با اين عمل روح زن پاك ميشود و ميتوان از دست او غذا خورد. او در حاليكه با انگشتش نشان ميدهد ميگويد قسمت بسيار كوچكی از آلت زنانه را قطع ميكنند و به آن صورت هم دردی ندارد.ا همچنين گفت من هم خودم و هم تمام دخترانم را ختنه كرده ام.

شيلان انور عمر هفت ساله با دختران همسايه در انتظار رفتن به مهمانی است كه مادرش به او قول داده است.  شيلان برای رفتن به پارتی وارد اطاقی ميشود كه مادرش در آنجاست. بمحض ورودش يكی از زنان همسايه درب را پشت سر او قفل ميكند و مادر شيلان از او ميخواهد كه لباس زيرش را در آورد. در حاليكه مادر شيلان سعی در قانع كردن او برای در آوردن لباس زيرش دارد, زن محلی ديگری مشغول آماده كردن تيغ جراحی اش (كه يك تيغ ژيلت بيش نيست )ميباشد.

مه آروب زن 40 ساله كرد كه شغل ختنه دختران در كردستان را دارد مشغول آماده نمودن وسايل ختنه ميباشد. او ميگويد كه اينكار را برای رضای خدا انجام ميدهد و كار را از مادرش آموخته كه قبلا آنرا بصورت مجانی برای مردم انجام ميداده است.

 دختران خردسال ديگر همسايگی برای ديدن مراسم ختنه به داخل اطاق می آيند. شايد آنان كنجكاوند كه از سرنوشتی كه بزودی در انتظار آنان خواهد بود سر در بياورند.

 شيلان كه تازه متوجه شده كه پارتی در كار نيست و چه سرنوشتی در انتظارش هست بشدت گريه ميكند و سعی در ممانعت از عمل را دارد.

 اما بقول زن كرد, بايد كه خواسته قديم تر ها اجرا شود. در نتيجه راهی برای فرار شيلان وجد ندارد. در حاليكه كه دست ها و پاهايش را محكم گرفته اند تا قدرت حركت نداشته باشد مه آروب دخترك بينوا را با تيغ ژيلت ختنه ميكند. فرياد درد شيلان در محله می پيچد.

 او مدتها بعد از ختنه از درد بخود پيچيد و گريست .توسط مه آروب و مادرش به شيلان تكه پارچه ای داده اند تا بين پاهايش بگذارد و از خون ريزی بيشتر جلوگيری كند.

 ساعتی بعد مادر او برای آرام وراضی كردن شيلان مقداری شيرينی و شكلات در يك كيسه پلاستكی به او ميدهد. اما درد و زجر را در چهره شيلان بخوبی ميتوان ديد.

 مه آروب , خوشحال از اجام 6 عمل مشغول شمارش پولهايش است. او برای هر ختنه 4000 دينار عراقی معادی 3.5 دلار دريافت ميكند.او در سال بطور متوسط 30 دختربچه كرد را ختنه ميكند.

 مادر شيلان پس از عمل با چهره ای رضايتمند در حال حمل شيلان بخانه است . وقتيكه از او سئوال شد كه چرا اينكار را با دخترانش ميكند او پاسخ داد خودش هم نميداند.

براستی چه کسی جوابگو این جنایت در حق این دختران خردسال می باشد.. تا به کی یک چنین اقوامی از اعتقادات کورکورانه اجدادشان می خواهند پیروی کنند! برای دیدن همه ی عکسها روی لینک کلیک کنید .

http://forum.gigapars.com/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-368/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-53923