این جا افغانستان تحویل داده شده از طرف دولت آمریکا و شرکا به طالبان است.

من کودکی از میان صد ها کودکی

این جا افغانستان است:

جایی که اکثریت مردم در فقر و فلاکت بیش از حد تصور «زندگی» می کنند.

جایی که زنان تحت حاکمیت طالبان زن ستیز، از ابتدایی ترین حق زندگی محروم اند.

جایی که کودکان دختر در آن نه تنها اجازه تحصیل ندارند، بلکه با اجبار در سنین کودکی به ازدواج داده می شوند.

این جا افغانستان تحویل داده شده به طالبان است که در نتیجه آن میلیون ها ستمدیده مجبور به پناه بردن به  ایران و پاکستان شده اند. 

در ایران هم اخراج می شویم و هم تحت شدید ترین توهین و تحقیر و ستم قرار داشته و داریم  و این روز ها علاوه بر این ها مورد حملات سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی به شکل فاشیستی و نژاد پرستانه قرار داریم. در پاکستان تحت عنوان« تروریست» بودنمان در حال اخراج هستیم. این در حالی است که پاکستان با کمک مستقیم دولت آمریکا و عربستان، مرکزی برای پرورش گروه های تروریستی هم چون طالبان بوده و هست.۹ اکتبر ٢٠٢٣

برگرفته از تلگرام کارزار