شرم آور تر از این؟ سازمان ملل متحد قصد دارد برای رئیسی جلاد۶۷ مراسم یادبود برگزار کند!

برای ما جای تعجبی نیست که این نهاد در دهن کجی به مردم و شادی آنان از مرگ رئیسی، می خواهد از این قاتل که دست اش به خون ده هزار نفر از مبارزین و انقلابیون آغشته است، تجلیل به عمل آورد، اما همین برنامه بار دیگر نشان می دهد که این توده های ستمدیده به رهبری نیروهای انقلابی هستند که می توانند کار این رژیم را از طریق انقلاب تمام کنند و نه این نهاد های ساخته و پرداخته شده قدرت های سرمایه داری امپریالیستی.

٢۶ می ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام :

kaarzaar@