اکثریت مردم مدتهاست رای خود را داده اند:

سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی!

ارتجاعیون یکی پس از دیگری برای ریاست جمهوری شان به صف شده اند. رژیم جمهوری اسلامی این بار به خاطر شرایط اسفناک سیاسی، اقتصادی و بی پایه بودن در میان مردم به ظاهر در را بر روی همه دارودسته های خود باز کرده است.

اما آن چه که کاملا مشخص است این است که مردم هیچ توهمی در ارتباط با انتخابات رژیم ندارند و نسبت به آن بی تفاوت هستند.

چرا که مردم خوب می دانند که هر کسی که رای دهد به رژیم دار و شکنجه، به رژیم زن ستیز، به رژیم کودک کش، به رژیم استثمار گر، به رژیم ضد ملیت های تحت ستم، به رژیم فاشیست و نژاد پرست جمهوری اسلامی رای داده است.

مردم به خوبی می دانند راننده این ماشین هر که باشد قرار است که بقای سیستم ستم و استثمار سرمایه داری جمهوری اسلامی تضمین کند.

رای واقعی مردم:

سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

انتخاب مردم:

جامعه ای بدون ستم و استثمار!

۵ جون ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام :

kaarzaar@