پیام دسته هشت مارچ به کارزار " مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن در ایران "

پیام  دسته هشت مارچ  به کارزار " مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن در ایران " !

پیام همبستگی

به کارزار " مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن در ایران " !

 

همسنگران عزیز !

راهپیمائی هشت مارچ شما را قاطعانه پشتیبانی می کنیم . این راهپیمائی یک حرکت مبارزاتی درست و اصولی است . این راهپیمائی می تواند و باید به مبارزات زنان در ایران و سائر کشور ها ، بخصوص کشورهای همسایه ایران ، مثل افغانستان ، تحرک تازه ای ببخشد . موفقیت و پیروزی راهپیمائی تان را ، موفقیت و پیروزی خود به حساب می آوریم و تبلیغ برای آنرا یک مسئولیت جدی مبارزاتی خود به حساب می آوریم .

 

زنده باد مبارزات زنان ایران ، افغانستان و سراسر جهان ! 

         

" دسته هشت مارچ "

25 فبروری 2006