روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز تجديد پيمان مبارزاتی زنان

 

بار ديگر روز جهانی زن فرا رسيد، مبارك مان باشد.  زنان مبارز در سراسر جهان از اين روز تجليل به عمل می آورند و عزم شان را برای مبارزه عليه ستم و برای دستيابی به جامعه و جهان عاری از نابرابری و تبعيض جنسی تجديد می نمايند. دسته هشت مارچ زنان افغانستان، از دوازده سال به اينطرف، تجليل از اين روز را به عنوان يكی از وظايف مبارزاتی تعطيل ناپذير و هر ساله خود در نظر داشته و با تدوير گردهمايی ها و پخش اعلاميه هايی در داخل و خارج از كشور، اين روز را گرامی داشته است.

امسال ما در حالی روز جهانی زن را تجليل می نمائيم كه ابعاد ستم بر زنان به سويه جهانی و كشوری همچنان عمق و گسترش می يابد. ره آورد جهانگيريت سرمايه داری امپرياليستي، كه استثمار، ستم و تبعيض را در سطح جهانی دامن می زند، برای زنان عبارت است از رشد و گسترش بی سابقه " تجارت سكس "، چند لايه شدن ستم جنسي، تشديد استثمار و فقر روز افزون زنان زحمتكش.

افغانستان طی چند دهه اخير، خونين ترين جولانگاه " جهانگيريت " سرمايه داری امپرياليستی بوده است و زنان كشور در زمره قربانيان اصلی آن قرار داشته اند و همچنان وسيعا قربانی می دهند.

اشغالگران امريكايی كه رهبری نيروهای اشغالگر در افغانستان را بر عهده دارند و حامی اصلی رژيم دست نشانده محسوب می گردند، يكجا با متحدين و دنباله روان شان، در دهه های هشتاد و نود گذشته زن ستيزان جهادی و طالبی را به نحو نيرومندی مورد حمايت قرار داده و قويا پروراندند. با حمايت و پشتيبانی بيدريغ و وسيع همين ها بود كه جهادی ها و طالبان ايجاد شدند، نيرومند گشتند و به قدرت سياسی دست يافتند و برنامه های ارتجاعي، منجمله برنامه های زن ستيزانه شان را عملی كردند.

اما موقعی كه همين ها افغانستان را مورد تجاوز و اشغالگری قرار دادند، ادعا كردند كه يكی از دلايل اين كار شان، تامين حقوق زنان و نجات آنان از قيد و بند زن ستيزی طالبان است. اينها در طی چندين سال، به فريبكاری و اغواگری شان درينمورد ادامه دادند و از دست يابی زنان افغانستان به حقوق شان دم زدند.

اما اينك در چوكات " استراتژی جديد اوباما " در افغانستان، مذاكره با طالبان و سائر بنياد گرايان مخالف و كشاندن آنها به داخل رژيم دست نشانده مطرح گرديده است، در چهار چوب استراتژی مذكور، فشار نظامی بر بنياد گرايان طالبی و جهادی مخالف و سركوب آنها از طريق گسترش نيروهای اشغالگر و نيروهای پوشالی و افزايش عمليات جنگی نقش اصلی و امتياز دهی های سياسی به مخالفين مذكور نقش درجه دوم و كمكی را بازی می نمايد. مسئله زنان يكی از موارد اصلی اين امتياز دهی های سياسی است.  به همين سبب، برای اشغالگران و رژيم پوشالي، مسئله زنان اهميت ادعايی خود را حتی در سطح يك مسئله نمايشی و اغواگرانه نيز تا حد زيادی از دست داده است و كمتر روی آن تاكيد صورت می گيرد.

ممكن است آنها بتوانند با استفاده از اين ترفند، بنياد گرايان طالبی و جهادی بيشتری را به داخل رژيم پوشالی بكشانند. اما محرك اصلی مخالفت با اشغالگران و رژيم دست نشانده شان و مقاومت عليه آنها در نزد توده های مردم يعنی مخالفت با اشغالگری و خيانت ملي، نه تنها به قوت خود باقی می ماند، بلكه شفاف تر و مبرا تر از ته مانده های فكری و سياسی ارتجاعی نيز می گردد.

دسته هشت مارچ زنان افغانستان مداوما خاطر نشان كرده است كه مبارزه عليه زن ستيزی و ستم بر زن يكی از جنبه های مهم مقاومت ملی مردمی و انقلابی عليه اشغالگران و خائنين ملی است. در شرايط كنونی اين اصل مبارزاتی بيشتر از پيش سيقل می يابد و روشن تر می گردد. زنان مبارز بايد مصممانه تر از پيش متشكل و بسيج گردند تا يكجا با سائر نيروهای انقلابي، دموكرات و ملی مبارز، قادر گردند از درون روند جاري، مجرا های تقويت و توسعه مبارزات شان را دريابند و اين مبارزات را هر چه اصولی تر و سريع تر به مرحله برپايی و پيشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی شگوفا و پيشرو ارتقا دهند.

 

بيائيد درين روز تجليل از مبارزات و جانبازی های زنان پيشرو، يكبار ديگر عزم متين و تعهد استوار خود را برای پيشبرد مبارزه عليه ستم اعلام نمائيم!

خشم زنان را به مثابه نيروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازيم!

دسته هشت مارچ زنان افغانستان

 

هشت مارچ 2010 ( 1388 )